Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI POLSKA WIEŚ

2014-08-20 14:51:06


Informujemy, że z dniem 19 sierpnia 2014r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowa nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Polska Wieś na terenie działek nr 28/1, 28/2, 29, 30, gmina Pobiedziska””. W ramach konsultacji do chwili obecnej wpłynęło łącznie 25 wniosków i uwag.


czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY FERMY BROJLERÓW KURZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŁATKA

2014-08-20 14:48:43


Informujemy, że z dniem 14 sierpnia 2014r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Kołatka gm. Pobiedziska”. W ramach konsultacji do chwili obecnej wpłynęło łącznie 411 wniosków i uwag.


czytaj więcej

Gminne Święto Plonów - DOŻYNKI 2014

2014-08-20 11:17:17czytaj więcej

Pobiedziskie zabytki - dotacje

2014-08-20 11:03:29


Przypominamy o możliwości złożenia wniosku na pozyskanie dotacji z budżetu gminy Pobiedziska na remont zabytku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska nr LIX/574/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Dotacje mogą być udzielane osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, jeżeli zabytek ten jest:
1) usytuowany na terenie gminy Pobiedziska;
2) wpisany do rejestru zabytków;
3) posiada istotne znaczenie historyczne lub artystyczne dla gminy Pobiedziska.
Dotacje mogą być udzielane na prace wykonywane w roku, w którym dotacja ma być udzielona, w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac i robót przy zabytku.
Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego zapewnienia o zamiarze przystąpienia do prac (w terminie do 15.09.br) następnie wniosku (termin do 31.05.2015r.).


czytaj więcej

Informujemy, że

2014-08-12 15:30:29


11  sierpnia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju i Komisji Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Oprócz radnych, burmistrzów i pracowników urzędu obecni byli mieszkańcy gminy. Zgodnie z porządkiem obrad komisji przedstawiono projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego część terenów położonych w obrębie miejscowości Kołata gmina Pobiedziska. Następnie omówiono temat złożonego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „budowa nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Polska Wieś na terenie działek nr 28/1, 28/2, 29, 30, gmina Pobiedziska”. Pracownicy urzędu przypomnieli procedurę wydawania tzw. decyzji środowiskowej tj.:


czytaj więcej


Jarmark Piastowski 2014


Spotkanie z M. Dutkiewiczem

Spotkanie Noworoczne 2014