Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

Komunikat ostrzegawczy IMGW

2014-07-30 15:29:51


Ostrzeżenie o możliwych burzach z opadami deszczu i lokalnie z gradu.
Informujemy, że od godz. 15.00 dnia 30 lipca br. do godz. 03.00 dnia 31 lipca br. prognozowane są burze z opadami deszczu, lokalnie gradu. Przewidywana wysokość opadów do 40 mm, wiatr w porywach  do 80km/h. Stopień zagrożenia: 2!
 

Zobacz komunikat ostrzegawczy


czytaj więcej

Informacja dla Mieszkańców!

2014-07-30 15:16:16


Wczoraj 29 lipca br. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska. Oprócz radnych, burmistrzów i pracowników urzędu obecni byli mieszkańcy okolicznych Sołectw, zainteresowani sprawą postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji środowiskowej w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Kołatka.   Obecnie sporządzany jest protokół, który udostępnimy Państwu w Biuletynie Informacji Publicznej - w zakładce Rada Gminy.


czytaj więcej

Chronologia w postępowaniu administracyjnym.

2014-07-30 12:09:29


Chronologia w postępowaniu administracyjnym w sprawie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych w miejscowości Kołatka.
• 06.05.2014r. Inwestor złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy dla w/w inwestycji,
• 23.05.2014r. Urząd zobowiązał  Inwestora do uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa), gdyż Urząd     zgodnie z przepisami uznał, iż inwestycja ta winna być zaliczona do przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco oddziaływać  na środowisko,
• 04.06.2014r. Inwestor  złożył w tut. Urzędzie  wniosek o wydanie decyzji środowiskowej,
• 04.07.2014r. Urząd  przekazał dokumentację przedłożoną  przez Inwestora
do właściwych organów w celu uzgodnień i uzyskania właściwych  opinii. Doręczenie dokumentacji  tym organom nastąpiło w dniu 10.07.2014r.  
•  24 lipca wpłynęła pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z zastrzeżeniem, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawnyczytaj więcej

Komunikat ostrzegawczy IMGW

2014-07-28 14:59:25czytaj więcej

Informacja w sprawie decyzji środowiskowej

2014-07-25 14:42:38


INFORMACJA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych.
Informujemy, że:
1.W dniu 24.07.2014 r., został opublikowany Raport oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej na oficjalnej stronie urzędu
http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=124&podmenu=132&str=1&id=8060
Jednocześnie z tym samym dniem rozpoczyna się etap udziału społeczeństwa w sprawie. Oznacza to, że każda zainteresowana osoba może zapoznać się z wszystkimi dokumentami i złożyć swoje uwagi do 14.08.2014 r. w Biurze Obsługi Interesanta – szczegóły w zamieszczonym obwieszczeniu. Obwieszczenie o postępowaniu zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w następujących sołectwach: Kołata, Jerzykowo, Borowo Młyn, Wronczyn, Stęszewko, Bednary.
2. W dniu 24.07.2014 r. do tutejszego urzędu wpłynęła pozytywna opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu ( NS-52/2-112(1)14) z dnia 18.07.2014r., w sprawie planowanej fermy drobiu z zastrzeżeniem, że realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
3. W dniu 25.07.2014 r. Burmistrz przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, który uzgadnia Raport wszystkie pisma, protesty i uwagi, które do tej pory wpłynęły do tutejszego urzędu.

Obwieszczenie 24.07.2014 r.
czytaj więcej


Jarmark Piastowski 2014


Spotkanie z M. Dutkiewiczem

Spotkanie Noworoczne 2014