Pomoc dla przedsiębiorców – koronawirus

W dniu 16.12.2020 roku weszła w życie Uchwała nr XXI/286/2020 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedsiębiorcy,  którzy  spełniają warunki  do uzyskania zwolnienia w podatku od nieruchomości za miesiące październik, listopad i grudzień 2020  roku, o których mowa w uchwale,   mogą w tej sprawie składać:

  • Korekty Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami – dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (do pobrania IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3)
  • Korekty Deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami – dotyczy osób prawnych (do pobrania DN-1, ZDN-1, ZDN-2)

oraz załączniki:

Uchwała obowiązuje do 31 stycznia 2021 roku.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanej koronawirusem, przedsiębiorcy mający trudności z zapłatą podatków na rzecz gminy Pobiedziska należnych za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku, których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości  podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

PODATKI

Aby skorzystać z możliwości odroczenia terminu płatności podatku lub zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami należy złożyć:

oraz załączniki do wniosku:

Dodatkowo, w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 233).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa to 17,00 zł. Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Pobiedziska: PKO BP SA  41 1020 4027 0000 1102 1108 0050

Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

W razie pytań, można kontaktować się z Referatem Podatków i Opłat Lokalnych pod numerem: 61 8977 113, 61 8977 114, 61 8977 115, 61 8977 116, 61 8977 117  oraz adresem mailowym podatki@pobiedziska.pl

Wniosek wraz z załącznikami można przesyłać za pomocą skrzynki podawczej ePUAP lub w formie tradycyjnej dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach.

ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH CYWILNOPRAWNYCH (M.IN. W CZYNSZACH NAJMU)

Przedsiębiorcy, mający w tym trudnym czasie problemy z uiszczaniem należnych gminie świadczeń cywilnoprawnych mogą zwrócić się z wnioskiem o udzielenie ulgi w ich spłacie. W ramach udzielanej ulgi burmistrz ma prawo:

  • umorzyć należność;
  • odroczyć spłatę należności;
  • rozłożyć należność na raty.

Do wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych należy dołączyć:

  • oświadczenie o sytuacji finansowej i majątkowej (załącznik 1 – osoby fizyczne; załącznik 2 – osoby prawne i spółki nieposiadające osobowości prawnej);
  • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini-mis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311) oraz wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 3).

Szczegółowe zasady udzielania ulg reguluje Uchwała nr XLI/419/14 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pobiedziska i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Ponadto na podstawie Zarządzenia nr VIII/326/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia stawek czynszowych za lokale użytkowe, garaże i pomieszczenia gospodarcze, obniżone zostały stawki czynszu najmu dla lokali użytkowych, stanowiących własność gminy.

OPŁATA TARGOWA

W związku z trwającą pandemią, nie jest pobierana opłata targowa od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach w Pobiedziskach i Jerzykowie.