Program Rewitalizacji Gminy Pobiedziska na lata 2016-2023

3

Gmina Pobiedziska przystąpiła do opracowania „Programu Rewitalizacji Gminy Pobiedziska na lata 2016-2023”.

Jest to bardzo ważny dokument, ponieważ stanowi podstawę ubiegania się o środki finansowe na działania rewitalizacyjne w ramach nowego rozdania funduszy europejskich.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych   poprzez  działania całościowe  (powiązane  wzajemnie  przedsięwzięcia  obejmujące  kwestie  społeczne  oraz  gospodarcze  lub  przestrzenno – funkcjonalne    lub techniczne  lub  środowiskowe),  integrujące  interwencję  na  rzecz  społeczności  lokalnej, przestrzeni  i  lokalnej  gospodarki,  skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób  zaplanowany  oraz  zintegrowany  poprzez  programy  rewitalizacji.

Rewitalizacja  zakłada  optymalne wykorzystanie uwarunkowań  danego obszaru  oraz  wzmacnianie  jego  lokalnych  potencjałów, (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty budynków czy modernizacja dróg to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

Przedmiotem pierwszych konsultacji będzie analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Pobiedziska, obszarów wymagających wsparcia (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów typowanych do rewitalizacji.

Uwagi można zgłaszać na formularzach do 29 maja, które dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach TUTAJ lub za pomocą udostępnionego na stronie gminy kwestionariusza ankiety online TUTAJ. Poprzez wypełnienie ankiet mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych  pomogą zidentyfikować najważniejsze problemy na obszarze gminy, jej potencjał, a także typować te działania, których realizacja pomoże w niwelowaniu/eliminowaniu tych problemów. Każdy wypełniony kwestionariusz jest bardzo cenny i będzie wykorzystany w opracowanym programie.

Gmina Pobiedziska na opracowanie Programu Rewitalizacji  otrzymała dotację w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PREZENTACJĄ

http://www.pobiedziska.pl/wp-content/uploads/2017/05/Pobiedziska-LPR.pdf

prez