Unia Europejska

Tytuł projektu Rozbudowa z przebudową budynków Szkoły Podstawowej w Biskupicach
Cel Projekt zakłada inwestycję w infrastrukturę dydaktyczną Szkoły Podstawowej w Biskupicach – rozbudowę placówki o sportową salę wielofunkcyjną oraz nowe sale lekcyjne, dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz utworzenie stołówki. Realizacja przedsięwzięcia w znacznym stopniu poprawi warunki nauki i pracy w szkole, przyczyni się do poprawy efektywności nauczania dzięki nowoczesnemu wyposażeniu pracowni i sali sportowej.
Planowane efekty Zmodernizowanie budynku szkoły, wzrost zatrudnienia oraz wzrost liczby osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej.
Okres realizacji 30.05.2015 – 10.12.2018
Wartość projektu 6 752 737,10 zł
Wartość dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 3 942 231,85 zł
Zestawienie znaków

 

Tytuł projektu Podniesienie jakości edukacji w Szkole Podstawowej w Biskupicach poprzez szkolenie kadry, realizację projektów edukacyjnych i zakup wyposażenia
Cel Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Biskupicach.
Planowane efekty Podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów oraz doposażenie sal szkolnych.
Okres realizacji 01.06.2018 – 28.02.2021
Wartość projektu 346 787,00 zł
Wartość dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny: 316 119,00 zł
Zestawienie znaków

 

Tytuł projektu Edukacja ekologiczna na terenie gminy Pobiedziska: organizacja Pikniku Ekologicznego, wydanie „Zeszytu Młodego Odkrywcy” oraz wytyczenie Questu ekologicznego
Cel Projekt przewiduje przeprowadzenie różnorodnych form działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego zmierzających do poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Planowane efekty 5 kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną (pikniki ekologiczne, quest ekologiczny oraz wydanie edukacyjnej publikacji).
Okres realizacji 07.12.2017 – 30.06.2021
Wartość projektu 131 675,00 zł
Wartość dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 90 337,01 zł
Zestawienie znaków

 

Tytuł projektu Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski
Cel Przedmiotem projektu są rozległe działania mające na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój markowego produktu turystyki kulturowej Wielkopolski – Szlaku Piastowskiego.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z Wielkopolską Organizacją Turystyczną, miastem Gniezno, miastem Konin, miastem Kalisz oraz Muzeum Regionalnym Ziemi Pyzdrskiej.

 

Działania Gminy Pobiedziska – modernizacja Skansenu Miniatur w Pobiedziskach

Planowane efekty Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.
Okres realizacji 05.05.2016 – 30.06.2020
Wartość projektu Ogółem: 7 745 689,40 zł

Gmina Pobiedziska: 1 543 106,79 zł

Wartość dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Ogółem: 4 442 681,49 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Gmina Pobiedziska: 467 414,38 zł

Zestawienie znaków

 

Tytuł projektu Wspieranie strategii niskoemisyjnych na terenie gminy Pobiedziska poprzez tworzenie kompleksowej infrastruktury Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych w Biskupicach, Pobiedziskach i Pobiedziskach Letnisko wraz z zakupem środków transportu publicznego
Cel Stworzenie zrównoważonego systemu transportowego i zwiększenie roli niskoemisyjnego transportu publicznego w komunikacji na terenie Gminy Pobiedziska poprzez realizację inwestycji funkcjonalnych obejmujących zakup taboru autobusowego, inwestycję w elementy drogowe, budowę ścieżek rowerowych oraz parkingów, pozwalających na utworzenie trzech zintegrowanych węzłów przesiadkowych, a także poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej zachęcającej do korzystania z tego typu form transportu.
Planowane efekty Obniżenie emisji gazów cieplarnianych, korzystanie przez podróżujących z przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej oraz z nowo wybudowanych miejsc postojowych.
Okres realizacji 10.06.2015 – 26.11.2018
Wartość projektu 33 512 280,42 zł
Wartość dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 28 380 888,35 zł
Zestawienie znaków

 

Tytuł projektu Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z modernizacją instalacji elektrycznej i c.o.
Cel Projekt zakłada termomodernizację i częściowy remont Przedszkola Publicznego zlokalizowanego w miejscowości Pomarzanowice 7a, 62-010 Pobiedziska.
Planowane efekty Oszczędność energii cieplnej, energii elektrycznej oraz spadek emisji gazów cieplarnianych.
Okres realizacji 27.07.2017 – 07.09.2018
Wartość projektu 889 163,53 zł
Wartość dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 533 733,11 zł
Zestawienie znaków

 

Tytuł projektu Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego
Cel Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury w gminach wielkopolski poprzez modernizację i adaptację sal z przeznaczeniem na małe kino społecznościowe.

 

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Chrzypsku Wielkim, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Dąbiu, Gminą Grodzisk Wielkopolski, Kępińskim Ośrodkiem Kultury, Gminą Kołaczkowo, Gminą Kostrzyn, Gminną Biblioteką Publiczną w Koźminku, Gminą Lądek, Gminą Łobżenica, Gminą Miedzichowo, Gminą Miłosław, Gminą Opalenica, Gminą Powidz, Domem Kultury w Rawiczu, Gminną Biblioteką Publiczną w Rzgowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Siedlcu, Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach, Gminą Sompolno, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ślesinie, Gminą i Miastem Tuliszków, Gminą Wierzbinek, Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie, Gminą Wolsztyn, Gminą Żerków oraz Województwem Wielkopolskim.

Planowane efekty Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach stanowiących atrakcje turystyczne.
Okres realizacji 01.03.2019 – 31.12.2021
Wartość projektu Ogółem: 6 819 653,27 zł

Gmina Pobiedziska: 161 530,20 zł

Wartość dofinansowania Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Ogółem: 3 741 878,54 zł

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Gmina Pobiedziska: 111 626,55 zł

Zestawienie znaków

 

Tytuł projektu Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5) – etap 1 budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kociałkowa Górka-Pobiedziska
Partnerzy Partner wiodący: Powiat Poznański

Partner: Gmina Pobiedziska

Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej stanowiącej łącznik pomiędzy miastem Pobiedziska a miejscowościami Kapalica i Kociałkowa Górka. Budowa ścieżki rowerowej jest pierwszym etapem zadania obejmującego przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej nr 2486P Pobiedziska-Iwno (do węzła S5). Zakres etapu I (zakres przedmiotowego projektu) obejmuje również przebudowę odcinków drogi powiatowej niezbędnych do funkcjonowania ścieżki rowerowej, a także przebudowę oraz rozbudowę istniejącego układu oświetleniowego wzdłuż wybudowanej ścieżki rowerowej z zastosowaniem energooszczędnego systemu oświetleniowego. Wybudowana w ramach projektu ścieżka o łącznej długości 5,180km będzie prowadziła do drogi funkcjonującej w ramach Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego.

Zadania Partnera:
Eksploatacja systemu oświetlenia ścieżki rowerowej; współudział w realizacji kampanii promującej zrównoważoną mobilność, w tym komunikację rowerową.

Cel Podniesienie komfortu życia mieszkańców oraz ochrona stanu środowiska naturalnego.
Nazwa Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi Priorytetowej 3. Energia
Numer i nazwa Działania 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
Numer i nazwa Poddziałania 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
Okres realizacji 02.04.2018 – 30.11.2020
Wartość projektu 7 453 088,53 zł
Wartość dofinansowania z UE 3 302 402,96 zł
Zestawienie znaków

 

Tytuł projektu Smakuj życie
Cel Celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług socjalnych świadczonych na terenie gminy Pobiedziska dla osób starszych w tramach Klubów Seniora oraz w ramach mieszkania wspomaganego. Dodatkowo planowane jest wsparcie opiekunów faktycznych.
Planowane efekty Utworzenie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych, utworzenie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych.
Okres realizacji 01.09.2019 – 31.08.2022
Wartość projektu 1 873 238,02 zł
Wartość dofinansowania Europejski Fundusz Społeczny: 1 592 252,31 zł i Budżet Państwa: 186 939,80 zł
Zestawienie znaków

 

Tytuł projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
Cel Walka z cyfrowym wykluczeniem uczniów.
Planowane efekty Doposażenie placówek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny podczas prowadzenia zajęć w formie zdalnej.
Okres realizacji 23.04.2020 – 23.10.2020
Wartość projektu 80 000,00 zł
Wartość dofinansowania Grant w wysokości 80 000,00 zł finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zestawienie znaków

 

Tytuł projektu Zdalna Szkoła +
Cel Walka z cyfrowym wykluczeniem uczniów.
Planowane efekty Doposażenie placówek oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny podczas prowadzenia zajęć w formie zdalnej.
Okres realizacji 01.06.2020 – 01.12.2020
Wartość projektu 94 999,80 zł
Wartość dofinansowania Grant w wysokości 94 999,80 zł finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zestawienie znaków