Gminne Inwestycje

dofinansowanie_ZIT

 

Prezentacja inwestycje 31.08.2017 Referat Planowania Przestrzennego


GMINNE INWESTYCJE 2019

 • budowa boisk do piłki siatkowej w miejscowości Gorzkie Pole;
 • budowa, projekt, nadzór nad budową ul. Osiedlowej w Jerzykowie;
 • aktualizacja kosztorysów i przedmiarów dla zadania „Budowa ul. Malowej i Słonecznikowej w Pobiedziskach”;
 • aktualizacja przedmiarów i kosztorysu dla zadania „Przebudowa drogi  Promno – Góra”;
 • wykonanie zabudowy lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla OSP
  inwestycje-straz


GMINNE INWESTYCJE 2020

W celu poprawy bezpieczeństwa wykonano:

 • nawierzchnię jezdni, chodniki, wyniesione przejścia dla pieszych oraz kanalizację w ul. Słonecznikowej w Pobiedziskach,
 • chodnik łączący ul. Okrężną z istniejącym ciągiem komunikacyjnym prowadzącym do przejścia z sygnalizacją świetlną przez drogę wojewódzką nr 194 w Jerzykowie,
 • oświetlenie ul. Sokoła w Kołacie,
 • oświetlenie ulic: Smardzowa, Koźlarzowa, Pieczarkowa, Rydzowa, Gołąbkowa we Wronczynku,
 • oświetlenie Osiedla Karino w Wagowie,
 • projekty budowlano – wykonawcze na 1050 mb linii kablowej z 7 szafkami oświetleniowymi oraz 18 oprawami na wysięgnikach w m. Gołunin, Gorzkie Pole, Latalice, Pobiedziska: ul. Półwiejska, Bociniec, Podarzewo, Borowo Młyn i Jerzykowo,
 • zakupiono i zamontowano zbiornik na paliwo oraz agregaty prądotwórcze dla Pobiedzisk, Latalic oraz Kociałkowej Górki,
  inwestycje-agregat
 • zakupiono tester hydrantów, zamrażarki rur, przyczepy do przewozu agregatów prądotwórczych, koparkę.

W celu podniesienia standardu życia mieszkańców wybudowano:

 • kanalizację sanitarną w ul. Głównej, Fabrycznej, Skośnej i Skrytej w Pobiedziskach oraz w ul. Szosa Wronczyńska w Stęszewku w ramach Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.
 • sieć wodociągową między Starą Górką a Górą.

W celu podniesienia standardu życia mieszkańców zmodernizowano:

 • stacje wodociągowe w Gołuniu, Tucznie oraz w Biskupicach
 • przepompownię ścieków przy ul. Kiszkowskiej w Pobiedziskach.

Aby rozwinąć bazę oświatowo – rekreacyjną wybudowano:

 • kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem w Pobiedziskach Letnisku
  inwestycje-boisko

W celu podniesienia standardu bazy oświatowo-rekreacyjnej wyremontowano:

 • szatnie z natryskami w szkole we Wronczynie
 • zakupiono:
  – windę dla Przedszkola Wesołe Skrzaty w Pobiedziskach,
  – domek dla ratowników WOPR, który ustawiono nad Jeziorem Biezdruchowo,
  – zainstalowano na pomostach nad Jeziorem Biezdruchowo sześć kamer, które monitorują zachowanie przebywających na plaży,
  – zakupiono i ustawiono dwie makiety w Skansenie Miniatur.

 

Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta i Gminy Pobiedziska

 

Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI) jest dokumentem informacyjnym obrazującym zamierzenia inwestycyjne Miasta i Gminy Pobiedziska w perspektywie czteroletniej – obecnie od 2015 do 2018 roku. Obejmuje zarówno zadania jednoroczne jak i wieloletnie. Celem WPI jest przede wszystkim zbilansowanie potrzeb inwestycyjnych z możliwościami finansowymi jednostki samorządowej.

 

Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowi narzędzie zarządzania finansami i projektami inwestycyjnymi.

Pełni on następujące funkcje:

– informuje o kierunkach inwestycji, planowanym terminie ich realizacji,

– jest wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich weryfikatorem,

– umożliwia prognozowanie nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale również źródeł ich pozyskania,

– pozwala na zmniejszenie ryzyka braku płynności oraz wybór optymalnych sposobów finansowania

 

Kolejne wersje Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Pobiedziska znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska (www.bip.pobiedziska.pl) w dziale Prawo lokalne>Uchwały Rady Gminy.

 

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2015-2018 Miasta i Gminy Pobiedziska został podzielony w następujący sposób:

 1. Rolnictwo i łowiectwo

W ramach powyższego działu zaplanowano zadania związane z realizacją:

– modernizacji świetlicy wiejskiej w Biskupicach,

– remontu dachu świetlicy w Gołuniu,

– budową świetlicy w Gorzkim Polu,

– zagospodarowaniem przestrzeni publicznej miejscowości Główna.

 1. Transport i łączność

W ramach powyższego działu zaplanowano zadania związane z budową, przebudową lub modernizacją dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Pobiedziska. Są to m.in.:

– budowa ulicy Bocznej – Pobiedziska Letnisko,

– budowa ulicy Okrężnej – Pobiedziska Letnisko,

– modernizacja ulicy Goślińskiej wraz z budową kanalizacji  deszczowej – Pobiedziska,

– przebudowa ulicy Kazimierza Odnowiciela – Pobiedziska,

– przebudowa ulicy Kościuszki i Jagiełły – Pobiedziska,

– przebudowa dróg w rejonie ulic Węgorzowej, Sandaczowej/Łososiowej w Pobiedziskach,

– budowa ulicy Drawskiej – Pobiedziska,

– budowa ulicy Jeziornej – Pobiedziska wraz z zagospodarowaniem terenu,

– budowa ulicy Kutrzeby – Pobiedziska,

– budowa ulicy Malwowej i Słonecznikowej – Pobiedziska,

– budowa obwodnicy śródmieścia Pobiedzisk z tunelem oraz ścieżki rowerowej i niezbędnej infrastruktury,

– budowa Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy Dworcach Kolejowych – Pobiedziska, Pobiedziska Letnisko i Biskupice wraz z budową niezbędnej dla ich funkcjonowania infrastruktury, zakup taboru transportu publicznego,

– budowa ulicy Łąkowej – Biskupice,

– budowa ulicy Chrobrego – Biskupice/Bugaj,

– budowa ulicy Leśnej – Jerzykowo,

– modernizacja Placu Piastowskiego – budowa targowiska w Jerzykowie, w tym organizacja przystanku komunikacji publicznej,

– przebudowa drogi Podarzewo – Łagiewniki,

– przebudowa drogi Promno – Góra,

– budowa ul. Popiela i Nowej – Biskupice,

– budowa ronda w Biskupicach.

 1. Gospodarka mieszkaniowa

W ramach powyższego działu zaplanowano zadania związane z realizacją:

– adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Domu Dziennego Pobytu – Jerzykowo,

– budownictwem socjalnym,

– budową świetlicy wiejskiej – centrum ratowniczo-edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Kociałkowej Górce.

 1. Oświata i wychowanie

W ramach powyższego działu zaplanowano zadania związane z realizacją:

– rozbudowy szkoły w Biskupicach,

– termomodernizacją z rozbudową i przebudową budynku Przedszkola w Pomarzanowicach wraz z remontem sali gimnastycznej i przystosowaniem jej na potrzeby świetlicy wiejskiej w Pomarzanowicach,

– rozbudową szkoły w Jerzykowie, projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły w Jerzykowie przy ul. Spokojnej gm. Pobiedziska” dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz

 

 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

W ramach powyższego działu zaplanowano zadania związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w tym między innymi w rejonie ulic:

– Gajowej/Długiej – Pobiedziska Letnisko,

– Klasztornej w Pobiedziskach,

– Czerniejewskiej w Pobiedziskach,

– Półwiejskiej w Pobiedziskach,

a także w rejonach miejscowości: Kapalica, Stęszewko, Tuczno i Gorzkie Pole.

5.2. Oświetlenie ulic, placów i dróg:

W ramach powyższego działu zaplanowano zadania związane z realizacją oświetlenia m.in.:

– rejon ul. Wodnej w Pobiedziskach,

– przy ul. Kutrzeby w miejscowości Pobiedziska,

– w rejonie ulicy Sosnowej, Bukowej, Lipowej w miejscowości Bugaj,

– w rejonie ulic Śliwkowa, Gruszkowa, Morelowa, Jabłkowa w miejscowości Biskupice,

– w ulicy Skowronkowej, Żurawiej, Jaskółczej w miejscowości Kapalica,

– w miejscowości Pobiedziska w ulicy Sandaczowej, Łososiowej, Węgorzowej, Okoniowej,

– w miejscowości Pobiedziska w rejonie ulic Rzecznej, Warciańskiej, Cybińskiej, Drawskiej, Odrzańskiej, Noteckiej,

– Instalacja lamp hybrydowych: przy bloku nr 2, 21, 22 w Pomarzanowicach, Kołacie, Wagowie, Promienku, Bocińcu, Bugaju, Barcinku, Górze, Stęszewku,

 1. Kultura fizyczna

W ramach powyższego działu zaplanowano zadania związane z realizacją m.in. placów zabaw i siłowni zewnętrznych,  organizacją ścieżek rowerowych oraz zagospodarowywaniem terenów użyteczności publicznej:

– place zabaw i siłownie zewnętrzne m.in. w miejscowościach: Gorzkie Pole, Biskupice, Latalicach, Podarzewie, Łagiewnikach, Promnie, Główna, Bednary, Jankowo, Jerzynie,

– zagospodarowanie jeziora Małego,

– modernizacja kąpieliska i zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Biezdruchowo,

– remont boiska do siatkówki plażowej w Pomarzanowicach,

– wytyczenie, organizacja i wykonanie ścieżek rowerowych od Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych przy Dworcach Kolejowych: 1. Pobiedziska – na plażę Biezdruchowo i rejon ul. Kiszkowskiej, szkoły i przedszkola w Pobiedziskach, parkingu w rejonie ul. Jeziornej i Kostrzyńskiej, 2. Biskupice – do szkoły w Biskupicach oraz Jerzykowie z uwzględnieniem Placu Piastowskiego, 3. Pobiedziska Letnisko – w kierunku Promno – stacja oraz w kierunku Skansenu Miniatur  i planowanego bezpiecznego przejścia drogowego pod linią kolejową nr 353 Poznań Wschód – Skandawa, oraz realizacja bezpiecznych przejść rowerowych do Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych,

– Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dobra.

 

Informacje na temat inwestycji planowanych do zrealizowania, realizowanych oraz już zrealizowanych znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska (www.bip.pobiedziska.pl) w dziale Inwestycje oraz na stronie www.pobiedziska.e-mapa.net w zakładce „inwestycje”.