„Czyste Powietrze”, czyli ekologiczna inwestycja

2020-06-10-CzP-dwie-drogi-składania-wniosków-1-internet-1 (1)

„Czyste Powietrze” to projekt, który ma zapewnić w przyszłości czystsze powietrze, a zarazem pomóc sfinansować proekologiczne inwestycje.

 

Program zaczął działać w roku 2018 i obliczony był na 10 lat. Do rozdysponowania są 103 mld zł. Jest on realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Stworzony został z myślą o osobach fizycznych, właścicielach domów jednorodzinnych, którzy chcą dokonać modernizacji energetycznej budynku.

Beneficjentem Części 2 programu może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
 1. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

NA CO MOŻNA WYDAĆ TE PIENIĄDZE?

Dofinansowanie przeznaczone jest w pierwszej kolejności dla osób, które chcą wymienić stary, piec węglowy na inne źródło ogrzewania. Z programu „Czyste Powietrze” może też skorzystać każdy, kto chce ocieplić swój dom, wymienić dotychczasowe okna i drzwi.

Ponadto pieniądze można przeznaczyć na:

– zakup i montaż źródeł ciepła,

– instalację centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

– mikro-instalację fotowoltaiczną,

– ocieplenie przegród budowlanych,

– stolarkę okienną i drzwiową,

– dokumentację, czyli audyt energetyczny oraz dokumentację projektową.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub
 • poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

 

W tym roku zmieniono zasady przyznawania pomocy. Celem zmian było między innymi uproszczenie procedury przyznawania środków.

Oto najważniejsze zmiany

 1. Uproszczenie zasad przyznawania środków,
 2. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków,
 3. Uproszczenie wniosku o dotację,
 4. Możliwość składania wniosku on-line,
 5. Włączenie banków,
 6. Wzmocnienie współpracy z gminami,
 7. Integracja z programem: „Mój Prąd”
 8. Poziomy dotacji powiązano z efektem ekologicznym,
 9. Dotacje na termoizolację budynków dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła,
 10. Możliwość finansowania przedsięwzięć zaczętych i zakończonych.

W Wielkopolsce porozumienie z WFOŚiGW o współpracy w ramach programu „Czyste powietrze” podpisało już 100 gmin.

Mieszkańcy tych gmin mają ułatwione pozyskanie dofinansowania, ponieważ w urzędach gmin działa konsultant udzielający informacji oraz pomagający wypełnić wniosek o dofinansowanie. Urzędy gmin przekazują następnie dokumentację do WFOŚiGW.

Mieszkańcy nie muszą więc jechać do Poznania, by złożyć wniosek.

 

Jednym z elementów usprawnienia programu była jego integracja z programem „Mój Prąd”. I tak na przykład, jeśli ktoś wymienia źródło ogrzewania i chce zainstalować panele fotowoltaiczne, wystarczy, że złoży jeden wniosek.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Program „Czyste Powietrze” zakłada dwa poziomy:

Podstawowy poziom dofinansowania:

– wymiana źródła ciepła na pompę typu woda powietrze lub wentylacja mechaniczna, dokumentacja -25 000zł + 5 000 zł – fotowoltaika;

– wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja – 20 000 zł + 5 000 zł – fotowoltaika;

– brak wymiany źródła, termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja – 10 000zł;

 

Podwyższony poziom dofinansowania

– wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła, wentylacja mechaniczna, termomodernizacja, dokumentacja -32 000 zł + 5 000 zł – fotowoltaika;

– brak wymiany źródła, termomodernizacja, wentylacja mechaniczna, dokumentacja – 15 000 zł;

 

Podwyższony poziom dofinansowania jest dla osób o najniższych dochodach.

 

 

MAKSYMALNE WARTOŚCI DOTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII KOSZTÓW:

 

Rodzaj inwestycji Dofinansowanie podstawowe Dofinansowanie podwyższone
Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4500 zł 60% 9000 zł
Pompa ciepła powietrze woda 30% 9000 zł 60 % 18 000 zł
Instalacja c.o. lub c.w.u. 30% 4500 zł 60% 9000 zł
Wentylacja mechaniczna 30% 5000 zł 60% 18000 zł
Ocieplenie przegród budowlanych 30% 45 zł/m.kw 60% 90 zł/m.kw

 

REALIZACJA PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” W GMINIE POBIEDZISKA

81 wniosków już złożono.

W tym:

67 – o dotacje,

4 – o pożyczkę,

10 – o dotacje i pożyczki;

wnioskowana kwota dotacji – 886 172,51 zł

wnioskowana kwota pożyczek – 358 401, 00 zł

 

 

O CO WNIOSKOWANO?

kotły gazowe kondensacyjne – 52,

kotły na biomasę – 6,

kotły na węgiel – 5,

pompy ciepła – grunt – woda – 1,

pompa ciepła powietrze – woda – 5,

system ogrzewania elektrycznego 4

mikro instalacja fotowoltaiczna – 7.

 

Liczba pozytywnych decyzji – 54,

Kolejne dotacje są procedowane.

 

EFEKTY

Efektem złożonych wniosków do Programu „Czyste Powietrze” jest między innymi ograniczenie zużycia energii końcowej rzędu 825,90 MWh/rocznie.

Ponadto ograniczona zostanie ilość dwutlenku węgla o 450,76 Mg/rok.

 

Źródło:

https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

https://bip.pobiedziska.pl/a,47821,xxv-sesja-rady-miejskiej-gminy-pobiedziska-27-sierpnia-2020.html