Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest

1200px-Wellasbestdach-233-3354_IMG

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach rozpoczął przyjmowanie wniosków w sprawie dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające lub mające w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest i złożą wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach. Do korzystania ze środków finansowych w przypadku niewykorzystania limitów przez ww. określone podmioty, uprawnione stają się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, posiadające nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty związane z zabezpieczaniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie do kosztów demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich unieszkodliwianiem albo do kosztów unieszkodliwiania wyrobów azbestowych, przyznawane jest w wysokości 100 % całościowych kosztów tych działań.

Kompletnie wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitów, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustalono na dzień 15 lipca 2019 r.

W przypadku, gdy wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, wniosek taki zostanie przesunięty do realizacji w terminie późniejszym bieżącego roku – jeżeli pozostaną środki.

Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie UMiG Pobiedziska: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 4 oraz na stronie internetowej: www.pobiedziska.pl w zakładce ochrona środowiska/aktualności i komunikaty.