Dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest

azbest obrazek wyróżniający

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach rozpoczął przyjmowanie wniosków w sprawie dofinansowania likwidacji wyrobów zawierających azbest.

Wnioski mogą składać podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, posiadające lub mające w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Do korzystania ze środków finansowych w przypadku niewykorzystania limitów przez ww. określone podmioty, uprawnione stają się także rolnicze spółdzielnie produkcyjne, posiadające nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w 2022r. i u których, z przyczyn nie leżących po ich stronie, nie doszło do realizacji zadania, nie muszą ponownie składać wniosków w roku 2023. Realizacja tych wniosków odbywać się będzie w pierwszej kolejności, jeśli wnioskodawca zgłosi swoją dalszą chęć uczestniczenia w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. O swoim zainteresowaniu wykonaniem zadania, wnioskodawca winien powiadomić pisemnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Dofinansowanie do kosztów demontażu wyrobów azbestowych wraz z ich pakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem albo do kosztów zapakowania wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, transportu i unieszkodliwiania tych wyrobów, przyznawane jest w wysokości 100 % całościowych kosztów tych działań.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty związane z zabezpieczaniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.

Kompletnie wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpłynięcia do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Wnioski rozpatrywane będą do wyczerpania limitów, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustalono na dzień 16 czerwca 2023r.

W przypadku, gdy wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, wniosek taki zostanie przesunięty do realizacji w terminie późniejszym bieżącego roku – jeżeli pozostaną środki przeznaczone na ten cel.

Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 4.

Regulamin

wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest pdf

wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest word

formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę 

oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie 

azbest obrazek wyróżniający