Dotacje na remont zabytku

remontzabytku2017

Jak otrzymać dotację na remont zabytku w roku 2018

Przypominamy o możliwości złożenia wniosku na pozyskanie dotacji z budżetu gminy na remont zabytku. Dotacje mogą być udzielane osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, jeżeli zabytek ten jest:

1) usytuowany na terenie gminy Pobiedziska;

2) wpisany do rejestru zabytków;

3) posiada istotne znaczenie historyczne lub artystyczne dla gminy Pobiedziska.

Dotacje mogą być udzielane na prace wykonywane w roku, w którym dotacja ma być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac i robót przy zabytku.

Udzielenie dotacji następuje na podstawie złożonego zapewnienia o zamiarze przystąpienia do prac (do 15.09.2017r.) oraz wniosku (31.05.2018r.).

 

  • Zapewnienie o zamiarze przystąpienia do prac remontowych składa się w następującym terminie: do dnia 15 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji,
  • Wniosek składa się do dnia 31.05. roku w którym ma nastąpić wykonanie prac remontowych. Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 1 do uchwały.

 remontzabytku2017

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie www.pobiedziska.pl oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Prawo Lokalne – Uchwały Rady Miejskiej” – Uchwała nr LIX/574/10 z dnia 23 września 2010 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

W roku 2016  przyznano dwie dotacje:

 

  • dla Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewiekwota 10.000 zł na zadanie „Odgrzybianie i odrobaczanie więźby dachowej i stropu drewnianego w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie”. Drewniany kościółek  położony jest na Szlaku Kościołów Drewnianych. Świątynia powstała w 1881 r. i jest przykładem drewnianego budownictwa sakralnego,
  • dla Parafii   św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Wronczyniekwota 12.900 zł na zadanie „Piaskowanie, szlif marmuru, prace murarskie, ułożenie płyt granitowych, naprawę łańcuchów oraz montaż”. Na zabytkowym cmentarzu przy kościele znajdują się groby zasłużonych Wielkopolan, m.in. grobowiec rodziny Jackowskich.

 

W roku 2017  przyznano trzy dotacje:

 

  • dla Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewiekwota 19.000 zł na zadanie „Prace konserwatorsko-remontowe kościoła – całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic”- etap I”,
  • dla Parafii p.w. św. Michała Archaniołakwota 25.000 zł na zadanie „Wykonanie remontu elewacji zachodniej i wschodniej kościoła pw. Michała Archanioła w Pobiedziskach”. Obecny kościół pochodzi z XVI wieku. Odbudowany po pożarach został pod koniec wspomnianego stulecia konsekrowany. W XVI wieku kościół farny w Pobiedziskach był jeszcze pod wezwaniem M. Bożej Wniebowziętej. Później mówi się już jako o kościele pw. św. Michała.
  •   dla Kamili Placko – Wozińskiej i Roberta Placko, dworek w m.Kowalskie,  kwota 6.000 zł na zadanie Wymiana drzwi wejściowych i piwnicznych, odnowienie elewacji budynku w części frontowej ok. 40m2 – ETAP I”.

 Opr. I.Tomaszewska