Działania zapobiegające suszy

IMG_1844

Ostatnie dwa lata suszy i zapowiadająca się sucha tegoroczna wiosna, wymusiła podjęcie działań w kierunku zapobiegania jej skutkom.  Gmina Pobiedziska podchodzi do tego tematu bardzo poważnie. W dniu 15 września br. pod patronatem Burmistrza Ireneusza Antkowiaka  odbyło się spotkanie z prof. Lechem Szajdakiem z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Zastępcą Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które jest kontynuatorem będącego w likwidacji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu p. Joanną Małecką, z przedstawicielami rolników, leśników, rybaków  oraz Parków Krajobrazowych.

Celem spotkania było zapoznanie zebranych  z projektem „Podniesienie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych Puszczy Zielonki oraz Powidzkiego i Lednickiego Parku Krajobrazowego oraz terenów przyległych”. Projekt przedstawił prof. dr hab. Lech Szajdak z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, który jest jednostką zgłaszającą projekt w ramach Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 roku.

Projekt obejmuje obszar Puszczy Zielonki oraz Powidzkiego i Lednickiego Parku Krajobrazowego,  o łącznej powierzchni 43 677,8 ha.

Projekt nakierowany jest na następujące działania praktyczne:

–  podniesienie retencyjności oraz przeciwdziałanie suszy i powodzi w ekosystemach leśnych Puszczy Zielonki oraz Parku Krajobrazowego Powidzkiego i Lednickiego,

– renaturyzacja zdegradowanych cieków oraz obszarów torfiskowo-błotnych,

– ograniczenie zanieczyszczenia wód substancjami pochodzącymi z produkcji rolnej, poprzez odbudowę oraz nasadzenia pasów zadrzewień pełniących funkcje barier biogeochemicznych,

– dokumentowanie pozytywnej roli, jaką była budowa kanalizacji poprzez prowadzenie monitoringu chemicznego cieków wodnych, jezior, osadów dennych jezior i gleb.

Dużą rolę w walce zarówno  z suszą jak i nadmiarem wód odgrywa „mała retencja”, jako działanie nienaruszające walorów przyrodniczych rzek i dolin rzecznych. Szeroko pojmowana „mała retencja” spełnia większość warunków stawianych ekologicznym metodom gospodarowania zasobami wodnymi zarówno w krajobrazie rolniczym, jak i na obszarach leśnych oraz zurbanizowanych.

Nadrzędnym celem projektu jest: dokonanie spowolnienia lub zatrzymania odpływu wód powierzchniowych oraz  zwiększenie możliwości retencyjnych małych zlewni w ekosystemach leśnych na terenie trzech parków krajobrazowych.

Pani Joanna Małecka Z-ca  Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu zapoznała zebranych ze strukturą funkcjonowania oraz zadaniami realizowanymi przez PGW Wody Polskie.

Zebrani na spotkaniu rybacy, rolnicy i leśnicy wnieśli swoje uwagi do przedstawionego projektu i funkcjonowania PGW Wody Polskie. Wniesione uwagi przez praktyków były bardzo cenne, ponieważ to oni będą bezpośrednio korzystać z efektów zrealizowanego projektu.

IMG_1828 IMG_1890 IMG_1842