„Dzikie” wysypiska odpadów

disposal-dump-garbage-128421

Pomimo obowiązujących przepisów prawnych, które nakładają na właścicieli i zarządców terenów obowiązek dbania o ich czystość, procedura powstawania dzikich wysypisk trwa. Zapisy ustaw nic nie pomogą, jeśli my sami nie zrozumiemy, że dbanie o nasze środowisko to szansa na lepsze życie, dla nas i naszych pokoleń.

Największe zagrożenie powodują miejsca przypadkowo wybrane, gdzie śmieci nie są w żaden sposób zabezpieczone, stanowiąc zagrożenie dla środowiska i człowieka. Brak zabezpieczeń może spowodować, że pod wpływem opadów atmosferycznych szkodliwe substancje wnikną w glebę i przedostaną się do wód gruntowych, co może spowodować skażenie wody pitnej w miejscowościach nawet bardzo oddalonych od „dzikiego” wysypiska śmieci.

Zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1600 ze zm.), kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca ww. czynów działa nieumyślnie podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zgodnie z ustawą o odpadach, w przypadku, gdy burmistrz stwierdzi składowanie lub magazynowanie odpadów w miejscu do tego celu nieprzeznaczonym wydaje decyzję nakazującą usunięcie odpadów. Gdy nielegalne wysypisko znajduje się na terenie gminnym i nie można ustalić podmiotu odpowiedzialnego za jego powstanie, uporządkowanie terenu następuje na zlecenie i koszt urzędu. Informujemy, że przed likwidacją „dzikiego” wysypiska odpadów, podejmowane są wszelkie działania w celu identyfikacji sprawcy. W gminie Pobiedziska zdarzały się już takie sytuacje, gdzie sprawca został zidentyfikowany i przy pomocy policji ukarany oraz zobowiązany do uporządkowania terenu.