Gmina Pobiedziska otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 551 375,90 zł na projekt ZIELONO-NIEBIESKIE POBIEDZISKA

1 park miejski

Ministerstwo Klimatu i Środowiska działając jako Operator Programu „Środowisko, energia i zmiany klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, podjęło decyzję o przyznaniu dofinansowania 19 projektom złożonym w konkursie „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach”. Gmina Pobiedziska znalazła się na 4 miejscu listy rankingowej, z kwotą dofinansowania 3 551 375,90 zł.

Konkurs cieszył się niezwykłym zainteresowaniem Wnioskodawców. W naborze na zielono-niebieskie inwestycje złożono 91 wniosków, na łączną kwotę 127,4 mln euro, co oznacza, że alokacja została przekroczona prawie 5,5-krotnie. Do oceny merytorycznej przeprowadzonej przez niezależnych ekspertów w ramach zielono-niebieskich inwestycji zostały przekazane 84 projekty. Przygotowana w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków lista rankingowa była przedmiotem dyskusji i rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów. Posiedzenie Komitetu odbyło się 18 czerwca br. Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w obszarze Zmiany Klimatu w ramach zielono-niebieskich inwestycji, dofinansowanie otrzymało 19 projektów.

W związku z tym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przystąpi do podpisywania umów z Beneficjentami.

Zgłoszony do konkursu przez Gminę Pobiedziska projekt kompleksowy obejmuje zarówno działania: adaptacyjne, mitygacyjne i działania edukacyjno-informacyjne. Tematyka działań edukacyjnych poświęcona jest zmianom klimatu i promowaniu dobrych praktyk w tym zakresie.   Poprzez realizację zadań wpływających na zwiększenie powierzchni przepuszczalnych, zagospodarowanie wody opadowej i nasadzenia nastąpi zwiększenie odporności gminy na negatywne zjawiska wynikające ze zmian klimatu.

W ramach projektu przewidziano

DZIAŁANIA ADAPTACYJNE:

  • z zakresu zielonej infrastruktury – tworzenie systemu zieleni miejskiej ( nasadzenia zieleni, ogrody deszczowe,) z zakresu niebieskiej infrastruktury gospodarowania wodą, renaturalizacja oraz zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych.

DZIAŁANIA MITYGACYJNE:

  • promowanie jazdy na rowerze jako  alternatywy dla przemieszczania się pojazdami silnikowymi, stworzenie infrastruktury w postaci stojaków do rowerów oraz promowanie tego sposobu transportu w konkursach, zastosowanie OZE w postaci lamp solarnych do oświetlenia i uzupełnienie tworzonych terenów zieleni.

DZIAŁANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE

  • poszerzające wiedzę na temat zmian klimatu za pośrednictwem strony www, Biuletynu Pobiedziskiego, działań aktywizujących, konkursów, szkoleń i warsztatów.

Celem projektu jest zwiększenie odporności gminy Pobiedziska na zmiany klimatyczne poprzez realizację inwestycji zielono-niebieskiej infrastruktury oraz  poprawę świadomości ekologicznej i zachowań wśród mieszkańców  na bardziej przyjazne.

W projekcie ujęto zadania: ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW WOKÓŁ JEZIORA MAŁEGO W POBIEDZISKACH, BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO, UTWORZENIE PARKU „MALUCHA”

  • połączenie „promenady” z ul. Kostrzyńską i Parkiem Miejskim,
  • wprowadzenie elementów zazieleniających obszary zabudowane poprzez wykonanie nasadzeń zieleni oraz utworzenie ogrodu społecznego, który będzie służył prowadzeniu działań edukacyjnych, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych,
  • tworzenie ekologicznych alternatyw dla poruszania się pojazdami silnikowymi poprzez budowę ciągu pieszo -rowerowego i ścieżki edukacyjnej,
  • zwiększanie efektywności energetycznej i udziału odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych do oświetlenia poprzez montaż oświetlenia solarnego przy deptaku stanowiącym połączenie „promenady” z ul. Kostrzyńską,

Projekt będzie realizowany przy wsparciu merytorycznym Partnera z Norwegii, z którym podpisano list intencyjny.  

plansza3zielona szkoła 1A3wejscie plansza1atablice eduA3plansza1