Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska – Strajk Nauczycieli

Szanowni Państwo!

Z przeprowadzonych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę referendach strajkowych wynika, że 90% – 100%  pracowników placówek opowiedziało się za przeprowadzeniem akcji strajkowej. Regulacje ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dają pracownikom możliwość przystąpienia do strajku lub rezygnacji z akcji strajkowej  w dowolnym momencie. Komitet strajkowy każdego dnia będzie informował dyrektora szkoły/przedszkola o liczbie strajkujących nauczycieli. Rozumiejąc trudną sytuację nauczycieli, a jednocześnie w trosce o zapewnienie prawidłowego przebiegu egzaminów gimnazjalnych, Burmistrz spotyka się regularnie z dyrektorami, a w najbliższy poniedziałek planuje spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych.

Rozumiemy obawy Rodziców,  że wraz z rozpoczęciem akcji strajkowej planowanej od 8.04.2019 r.  dyrektor nie będzie miał możliwości zapewnienia opieki wszystkim dzieciom/uczniom Dyrektorzy  na bieżąco udzielają informacji rodzicom.

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska wraz z dyrektorami czynią starania, aby EGZAMINY GIMNAZJALNE odbyły się bez przeszkód. Na dzisiaj nie widzimy zagrożenia, nawet w czasie trwania strajku nauczycieli. W przypadku rozpoczęcia strajku przez nauczycieli Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz  Biblioteka Publiczna uruchamiają dodatkowe zajęcia dla uczniów.

Informujemy, że rozkład jazdy autobusów nie ulega zmianie.

Pobiedziski Ośrodek Kultury organizuje w dniach 8-9 kwietnia 2019r. zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży.

  1. WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO dla młodzieży klas 3 – 6, w godz. 10.00-13.00
  2. TRADYCYJNE GRY PLANSZOWE dla dzieci klas 1-3, w godz. 10.00-12.00
  3. WARSZTATY PLASTYCZNE dla młodzieży 3-6, w godz. 12.00-14.00

Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń, zgłoszenia przyjmujemy do 06.04.2019r. do godz. 20.00 drogą mailową  ok@ok-pobiedziska.pl

Biblioteka Publiczna  Miasta i Gminy Pobiedziska im. Łukasza Opalińskiego 

organizuje w Oddziale dla dzieci w Pobiedziskach, ul. Władysława Jagiełły 25

oraz Filii w Pobiedziskach Letnisku, Gajowa 22 zajęcia świetlicowe z dzieciom w wieku 7-14 lat w godzinach pracy biblioteki (www.bppob.pl – zakładka placówki).

Informujemy, że biblioteki są palcówkami, w których pracuje jeden bibliotekarz,  liczba dzieci oraz czas przebywania są  ograniczone.

Zgłoszenia od. 7.30  w poniedziałek – 8.04. – telefonicznie 61 8177 146 lub drogą mailową  pobiedziska@bppob.pl

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza dzieci w wieku od 7 do 10 lat w dniach 8 i 9 kwietnia w godzinach  od 9.00 – 13.00 na dmuchany plac zabaw w hali OSiR przy ul. Różanej 4a w Pobiedziskach:

– dmuchany zamek

– dmuchana zjeżdżalnia

– zabawy ruchowe

UWAGA – OSiR nie będzie prowadził zorganizowanych zajęć i nie jest w stanie zapewnić opieki nad dziećmi lecz wyłącznie zagospodarować ich czas wolny. W przypadku przedłużenia strajku, oferta będzie również obowiązywała po świętach wielkanocnych.

INFORMACJA dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbędzie się strajk Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika. Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu/szkole, do którego/której uczęszcza dziecko pracownika). O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym. Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. Z 2017 r., poz. 1368 ze zm.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy). Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.