Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej

OZE

Projekt  ma na celu zmniejszenie presji działalności rolniczej na środowisko, poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, właściwe zagospodarowanie odpadów i produktów ubocznych z rolnictwa oraz poprawę efektywności energetycznej. Inwestycje w instalacje wytwarzające energię będą służyć wyłącznie zaspokojeniu potrzeb własnych beneficjenta w zakresie energii a zdolności produkcyjne tych instalacji nie przekroczą ekwiwalentu łącznego, średniego, rocznego zużycia energii termicznej i elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym.

Interwencja wspiera inwestycje materialne lub niematerialne w szczególności dotyczące budowy lub zakupu:

 • nowych urządzeń do produkcji energii z biogazu rolniczego (elektryczna lub ciepło lub paliwo gazowe) do 50 kW z możliwością zainstalowania magazynu energii (obszar A)

lub

 • instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła – o ile będzie stanowiła integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego, koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii (obszar B);
 • systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej takich jak budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświetlenie LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej (obszar C).

Jakie są kryteria wyboru?

Kryteria wyboru mogą w szczególności dotyczyć:

 • odbycia szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego lub zobowiązanie się do jego odbycia nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

W przypadku:

 • biogazowni rolniczych:
 1. wielkości pogłowia w gospodarstwie w DJP;
 2. stopnia wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstwa;
 • systemów poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej oraz budowy instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego wraz z pompami ciepła, magazynami energii i inteligentnymi systemami zarządzania energią:
 1. sprawność urządzeń;
 2. prowadzenia produkcji ekologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej);
 3. gospodarstw znajdujących się na obszarach, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z otulinami tych form ochrony przyrody;
 4. gospodarstw, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca;
 5. gospodarstw nieposiadających instalacji do produkcji energii z promieniowania słonecznego dofinansowanej ze środków PROW 2014-2020 (w przypadku inwestycji w instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego wraz z pompami ciepła, magazynami energii i systemami zarządzania energią).

Kto może wnioskować o wsparcie?

Rolnik.

Jakie wsparcie można otrzymać?

W okresie programowania maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć:

 • 1 500 000 zł – obszar A i B, przy czym na inwestycje związane z obszarem B nie może przekroczyć 200 000 zł.
 • 200 000 zł – obszar C.

Rolnik może skorzystać zarówno z obszaru A lub B, lub C. Maksymalna kwota pomocy łącznie na obszary A i C nie może przekroczyć 1 700 000 zł, a na obszary B i C 400 000 zł.

Maksymalna łączna zainstalowana moc urządzeń do produkcji energii nie może przekroczyć 50 kW.

Intensywność pomocy wynosi do 65% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Nabór wniosków o dofinansowanie nastąpi w terminie od dnia 15 listopada do 15  grudnia 2023 r.