KOLEJNY ODCINEK KANALIZACJI W POBIEDZISKACH

Obraz1
Mieszkańcy i użytkownicy nieruchomości położonych w Pobiedziskach przy ulicach: Rolna, Gajowa, Długa mogą rozpocząć zrzut ścieków do kanalizacji wybudowanej w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka zadania inwestycyjnego pn.: „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic – etap V” (zgodnie z rysunkiem).
Warunkiem rozpoczęcia zrzutu ścieków jest podpisanie umowy na odbiór ścieków z AQUANET S.A.
Osoby spełniające ten warunek mogą dokonać przełączenia instalacji wewnętrznej z budynku do studzienki przyłączeniowej znajdującej się na terenie posesji, wybudowanej w ramach Projektu lub wybudowanej w własnym zakresie przez mieszkańca (studzienka wybudowana we własnym zakresie musi być odebrana przez służby Aquanet S.A.).
Prace związane z instalacją wewnętrzną należy wykonać własnym staraniem i na koszt własny, prace te nie podlegają odbiorowi technicznemu.
Po dokonaniu przełączenia należy niezwłocznie dokonać pisemnego/mailowego (klient@aquanet.pl) zgłoszenia stanu i numeru wodomierza w przypadku braku wodomierza zadeklarować ilość osób zamieszkałych na dzień rozpoczęcia zrzutu, powiadamiając spółkę AQUANET S.A
• OSOBY NIE POSIADAJĄCE PODPISANEJ UMOWY mogą uzyskać wyczerpującej informacji na ten temat oraz otrzymać druki wniosków W ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNYM „PUSZCZA ZIELONKA” w Murowanej Goślinie, Nowy Rynek 8 w Biurze Obsługi albo od numerem telefonu 61 81 14 142, lub Pani Karolina Jędras, tel. 61 8114 142 w.111, k.jedras@puszcza-zielonka.pl.
UWAGA: Informujemy, że prowadzone będą kontrole legalności podłączeń do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków z Aquanet – I, II, i III etap przedsięwzięcia;