Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach.

Zarządzenie Nr VIII/983/23 Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 6 marca 2023 r.

 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Przedszkola „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ), art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1082 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428 ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1449 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

  • 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola „Wesołe Skrzaty” w Pobiedziskach.
  • 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na:
  1. Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska (BIP-u),
  2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach,
  3. Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
  4. Stronie internetowej Gminy Pobiedziska (www.pobiedziska.pl).
  • 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pobiedziska.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie i załącznik – plik do pobrania