LGD „Trakt Piastów” zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Trakt Piastów” zaprasza do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” w zakresie *Przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.*

Ogłoszenie numer 9/2018

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania *„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”* objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

*Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”*

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

*Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej*

*WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH NABORU DLA DANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA:*

*Termin składania wniosków*: 27 lipca 2018r. do 24 sierpnia 2018r.

*Limit dostępnych środków w ramach naboru:*650 000 zł

*Forma wsparcia i intensywność pomocy:*

Premia 50.000 zł wypłacana w dwóch transzach: I w wysokości 80%, II w wysokości 20%.

Intensywność pomocy: 100%

*Miejsce i tryb składania wniosków*

Wnioski wraz z załącznikami na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach  w wersji papierowej (oryginał i kopia) należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo, w dniach: od poniedziałku do piątku w godz.: 7.00 – 15.00 w terminie naboru wniosków.

*Zakres tematyczny naboru:*

Zakres tematyczny operacji jest zgodny z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–202 – *podejmowanie działalności gospodarczej.*

*Warunki udzielania wsparcia:*

1. Wniosek należy złożyć  wraz z  wymaganymi załącznikami  w miejscu  i  terminie podanym w ogłoszeniu. Operacja musi spełnić warunki oceny zgodności z ogłoszeniem naboru wniosków oraz LSR (w tym z PROW na lata 2014 – 2020).

2. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę punktów oraz mieścić się w limicie środków. W przypadku uzyskania przez operacje takiej samej liczby punktów, o kolejności na liście ocenionych operacji decyduje wcześniejszy numer wniosku.

*Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:*

*Cel ogólny *1. Wspieranie  zrównoważonego rozwoju opartego na lokalnych zasobach

*Cel szczegółowy*1.2 Wspieranie aktywności gospodarczej

*Przedsięwzięcie *1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

*Planowane do osiągnięcia w ramach naboru wskaźniki*

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 13 operacji**

*Sposób składania wniosku *

Wniosek  wraz  z  załącznikami  należy  złożyć  w  biurze  LGD  „Trakt Piastów” osobiście  lub  przez  pełnomocnika  albo  osobę  upoważnioną  w  wersji papierowej. Wnioski nadsyłane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub po terminie nie będą uwzględniane. Złożenie  wniosku  potwierdza  się  na  jego  kopii.  Potwierdzenie  zawiera  datę i  godzinę  złożenia  wniosku  oraz  jest  opatrzone  pieczęcią  LGD  i  podpisane przez  osobę  przyjmującą  wniosek.  O  terminie  złożenia  wniosku  decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

*Wniosek z załącznikami *

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami oraz dodatkowo dokument potwierdzający spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru operacji wymagany na etapie naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.2.1:

– Oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD, <http://www.lgdtraktpiastow.pl/files/uzasadnienie-innowacyjnosci.docx>

– Potwierdzenie doświadczenia wnioskodawcy <http://www.lgdtraktpiastow.pl/files/oswiadczenie-wnioskodawcy-dot-doswiadczenia.docx>

*Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, Uzupełnienia:*

Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji  lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD „Trakt Piastów”  może wezwać Wnioskodawcę do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

W przypadku wystąpienia w/w wezwania procedura wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia ulega wydłużeniu o 7 dni.

*Dokumentacja konkursowa*

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, Lokalna Strategia Rozwoju, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków oraz kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trakt Piastów”  oraz na stronie internetowej www.lgdtraktpiastow.pl <http://www.lgdtraktpiastow.pl>.

*Dodatkowo informacje*

Informacje są udzielane w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Trakt Piastów”, Łubowo 1, 62-260 Łubowo.

Małgorzata Blok – 601 251 501

Agnieszka Miękwicz-Łopyta – 506 862 163

Data ogłoszenia 18-06-2018

*Wniosek i załączniki*

/Formularze/

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

o1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

oWniosek o przyznanie pomocy (.pdf)  – wersja 3z – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoPP_19.2_P_3z.pdf>

oWniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 3z – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoPP_19.2_P_3z.xlsx>

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/01_12_2017/IW_WoPP_19.2_P_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf>

3) Biznesplan (wersja 3z)

oBiznesplan (.pdf) – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/11_10_2017/WoPP_P/BP_P_3z.pdf>

oBiznesplan (.docx) – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/11_10_2017/WoPP_P/BP_P_3z.docx>

oBiznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/11_10_2017/WoPP_P/BP_premie_3z.xlsx>

oInformacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/11_10_2017/WoPP_P/IPbiznesplan_3z.pdf>

*Uwaga!**
*30.05.2018 r. została udostępniona wersja 4z: umowy o przyznaniu pomocy**

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

oUmowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2018/Umowa_II/umowa_4z.pdf>

oZałącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2018/Umowa_II/zalacznik_2.pdf>

oZałącznik INFORMACJA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI BIZNESPLANU/ INFORMACJA PO REALIZACJI OPERACJI – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2018/Umowa_II/Informacja_monitorujaca_z_realizacji_biznesplanu_Informacja_po_realizacji_operacji__.xlsx_.pdf>

oInformacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2018/Umowa_II/Informacja_IPRB_IPRO.06.06.2018.pdf>

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

oWniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoP_19_2_P_3z.pdf>

oWniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoP_19_2_P_3z.xlsx>

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

oInstrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/12_10_2017/WoP_P/IWoP_19_2_P_3z.pdf>

oZałącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/17_10_2017/Zalacznik_2_WF.XLSX>

oZałącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx) – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/12_10_2017/WoP_P/Spr_z__real_BP.xlsx>

oInformacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu – otwórz <http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/12_10_2017/WoP_P/ISpr_z_real_BP_P.pdf>

/Dodatkowo/

– Oświadczenie o innowacyjności według wzoru udostępnionego przez LGD, <http://www.lgdtraktpiastow.pl/files/uzasadnienie-innowacyjnosci.docx>

– Potwierdzenie doświadczenia wnioskodawcy <http://www.lgdtraktpiastow.pl/files/oswiadczenie-wnioskodawcy-dot-doswiadczenia.docx>

/Pozostałe/

– Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2023 <http://www.lgdtraktpiastow.pl/article/75>

– Kryteria wyboru operacji <http://www.lgdtraktpiastow.pl/article/100>

– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis <http://www.lgdtraktpiastow.pl/article/135>