Odpady

1. Deklaracje do wypełnienia.
2. Wzory wypełnienia deklaracji.
3. Jak złożyć deklarację za pomocą platformy ePUAP?
4. Kto i kiedy ma obowiązek złożenia deklaracji.
5. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Jak i gdzie złożyć wypełnioną deklarację?
7. Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Pełnomocnictwo.
9. Zwolnienia z tytułu opłat.
10. Ważna zmiana dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych.
11. Jak segregować odpady?
12. Zmiany w systemie gospodarki odpadami od 1 stycznia 2022 r.
13. Po co segregować odpady?
14. Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r.
15. Harmonogram składania deklaracji poza siedzibą Referatu Gospodarki Odpadami.

16. Informacje zamieszczone w Biuletynie Pobiedziskim.

17. Informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.1. Deklaracje do wypełnienia.

↑ Wróć do góry strony ↑


2. Wzory wypełnienia deklaracji.

↑ Wróć do góry strony ↑


3. Jak złożyć deklarację za pomocą platformy ePUAP?

1. Wejdź na stronę logowania ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal
2. Wybierz sposób logowania → Zaloguj się: za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail lub przy pomocy banku lub innego dostawcy.
3. W Katalogu spraw wybierz Sprawy ogólne → Pisma do urzędu → Pismo ogólne do podmiotu publicznego.
4. Z listy wybierz urząd, do którego składasz pismo → URZĄD MIASTA I GMINY W POBIEDZISKACH.
5. Następnie wybierz rodzaj pisma np. „Inne pismo” oraz wypełnij wszystkie wymagane pola, które są oznaczone gwiazdką (*).
6. W załączniku dodaj wypełniony druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Druki deklaracji dostępne są pod adresem internetowym: https://download.pobiedziska.pl/2021/deklaracje/1-formularz-deklaracji-do-wypelnienia.pdf lub http://www.pobiedziska.pl/odpady/#1
8. Dodaj opis załącznika np. „Deklaracja”.
9. Sprawdź poprawność swoich danych – uzupełnij pola, które są oznaczone gwiazdką (*) (możesz wpisać adres e-mail i/lub numer telefonu, aby umożliwić urzędnikowi kontakt w sprawie pisma) → Kliknij „Dalej” → Kliknij „Przejdź do podpisu” → Podpisz dokument podpisem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
10. Pismo ogólne wraz z załącznikami zostało wysłane.
11. Potwierdzenie złożenia deklaracji (UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia) zostanie automatycznie wygenerowane i znajdzie się w zakładce „Moja skrzynka” → „Odebrane” pod wysłaną deklaracją.


4. Kto i kiedy ma obowiązek złożenia deklaracji.

Miasto i Gmina Pobiedziska wystąpiła ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) ze skutkiem na dzień 31.12.2021 r. Od dnia 01.01.2022 r. zadania związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi zostaną przejęte przez Gminę Pobiedziska.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają właściciele nieruchomości, przez których ustawodawca rozumie także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.).

Deklaracje składane są dla nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych, mieszanych (stanowiących nieruchomości w części niezamieszkane i zamieszkane np. budynek mieszkalny, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza) oraz rekreacyjno-wypoczynkowych.

UWAGA!!!
W druku formularza deklaracji należy zaznaczyć obligatoryjnie „pierwszą deklarację” oraz „datę obowiązywania” od 01.01.2022r.

Dla zapewnienia sprawności działania odbioru odpadów komunalnych od początku 2022 r. WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI proszeni są o składanie deklaracji możliwie jak najszybciej, w terminie nieprzekraczalnym do 17 grudnia 2021 r.

Niezłożenie deklaracji w terminie do 17.12.2021 r. spowoduje brak odbioru odpadów komunalnych po 01.01.2022 r.

W przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali deklaracje powinny być składane jedynie przez wspólnoty mieszkaniowe lub spółdzielnie mieszkaniowe. Mieszkańcy/właściciele lokali nie składają deklaracji samodzielnie.

Właściciele nieruchomości niezamieszkanych chcący wyłączyć się z systemu zorganizowanego przez gminę, zobowiązani są w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do złożenia Burmistrzowi pisemnego oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych, zorganizowanego przez Gminę od dnia 01.01.2022 r. wraz z kopią umowy wskazującej gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór wszystkich frakcji odpadów.

Właściciele wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Pobiedziska zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w pojemnikach lub workach w kolorach dedykowanych dla poszczególnych frakcji:

 • szkło białe – pojemniki/worki koloru białego,
 • szkło kolorowe – pojemniki/worki koloru zielonego,
 • papier – pojemniki/worki koloru niebieskiego,
 • metale i tworzywa sztuczne – pojemniki/worki koloru żółtego,
 • bioodpady – pojemniki koloru brązowego;

Ponadto pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny być w kolorze czarnym lub grafitowym.

W przypadku zakończenia zamieszkiwania/wytwarzania odpadów komunalnych np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć deklarację, a jako powód jej złożenia wskazać „wygaśnięcie obowiązku”. W takiej deklaracji nie podaje się kwot do zapłaty za miesiąc. W przypadku niezłożenia deklaracji o wygaśnięciu obowiązku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest cały czas.

↑ Wróć do góry strony ↑


5. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości zamieszkanych – opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • nieruchomość do 4 lokali mieszkalnych – 28 zł od osoby
 • nieruchomość powyżej 4 lokali mieszkalnych – 28 zł od osoby

W przypadku nieruchomości niezamieszkanych – opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości oraz stawki opłaty:

Lp. Pojemność (typ) Wysokość stawki podstawowej
1. 0,12 m3 (pojemnik) 6,70 zł
2. 0,24 m3 (pojemnik) 13,40 zł
3. 0,3 m3 (pojemnik podziemny) 16,75 zł
4. 0,36 m3 (pojemnik) 20,10 zł
5. 1,1 m3 (pojemnik) 61,41 zł
6. 1,3 m3 (pojemnik podziemny) 72,57 zł
7. 2,5 m3 (pojemnik/dzwon) 139,56 zł
8. 3,0 m3 (pojemnik podziemny) 167,48 zł
9. 5,0 m3 (pojemnik /podziemny) 279,13 zł
10. 8,0 m3 (pojemnik) 446,60 zł
11. 0,12 m3 (worek 120l) 19,19 zł

Możliwość gromadzenia odpadów w workach wymaga uzyskania zgody Gminy Pobiedziska. Do deklaracji należy załączyć wniosek wraz z uzasadnieniem, co wynika z Uchwały Rady Miasta i Gminy w Pobiedziskach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pobiedziska. Zgoda udzielana jest tylko w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności.

W przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych – ustala się roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 191,00 zł – od domku letniskowego na nieruchomości, za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym burmistrza miasta oraz właściciela nieruchomości. Za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie określona w drodze decyzji, w której zastosowana zostanie stawka opłaty podwyższonej.

↑ Wróć do góry strony ↑


6. Jak i gdzie złożyć wypełnioną deklarację?

 • Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć osobiście w Referacie Gospodarki Odpadami przy ul. Powstańców Wlkp. 28 w Pobiedziskach,
 • Przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Powstańców Wlkp. 28, 62-010 Pobiedziska,
 • Deklaracje można złożyć drogą elektroniczną korzystając z platformy ePUAP.

↑ Wróć do góry strony ↑


7. Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do końca roku 2021 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać nadal na indywidualny numer konta w ZM GOAP. W dalszym ciągu (tj. do 31.12.2021 r.) bieżące sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi obsługiwane są przez ZM GOAP.
Po 01.01.2022 r. zmianie ulegnie indywidualny numer konta bankowego, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Numer konta zostanie nadany przez Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach i przesłany listownie po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania, z góry, w terminie do 15-ego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.

Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszczana jest przez podmioty do tego zobowiązane bez wezwania, z góry, jednorazowo, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku.

↑ Wróć do góry strony ↑


8. Pełnomocnictwo.

W przypadku działania przez pełnomocnika niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa na odpowiednim druku formularza. Opłata skarbowa wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłatę należy uiścić na konto Gminy Pobiedziska:
41 1020 4027 0000 1102 1108 0050

Opłaty za udzielone pełnomocnictwo nie wnosi się, jeżeli:

 • pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
 • dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • zostanie przedłożone zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

↑ Wróć do góry strony ↑


9. Zwolnienia z tytułu opłat.

Zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów

Istnieje możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie zostało ustalone w wysokości 2,00 zł od naliczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z powyższej możliwości można skorzystać tylko w przypadku prawidłowo złożonej deklaracji.

Zwolnienie z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, są zwolnieni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwolnienie ustalone jest dla rodziny wielodzietnej ponad kwotę przekraczającą miesięcznie 140,00 zł – zarówno w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem do 4 lokali oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem powyżej 4 lokali mieszkalnych.

Oznacza to, iż w przypadku wspólnego zamieszkiwania na nieruchomości dużej rodziny opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosi się jedynie za 5 osób będących członkami dużej rodziny zamieszkujących daną nieruchomość, a każda szósta i kolejna osoba w wyżej wymienionej rodzinie nie powoduje wzrostu miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W deklaracji należy jednak wskazać liczbę wszystkich mieszkańców zamieszkujących nieruchomość z uwzględnieniem liczby mieszkańców nieobjętych zwolnieniem oraz podlegających zwolnieniu.

Z powyższego zwolnienia może skorzystać właściciel nieruchomości, który spełnił następujące warunki:

 • złożył prawidłowo wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której ujął zamieszkującą na nieruchomości rodzinę wielodzietną składającą się z co najmniej 6 osób posiadających Kartę Dużej Rodziny;
 • dołączył do deklaracji załącznik nr 2 (wykaz numerów Kart Dużej Rodziny dotyczący rodzin wielodzietnych zamieszkujących nieruchomość).

↑ Wróć do góry strony ↑


10. Ważna zmiana dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych.

UWAGA! Dotychczas właściciele nieruchomości niezamieszkanych składali oświadczenie o chęci przyłączenia się do systemu gospodarki komunalnej zorganizowanego w gminie (do końca roku 2021 – w ZM GOAP), natomiast po zmianie regulacji prawnych zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest odwrotnie. Oznacza to, że właściciele nieruchomości niezamieszkanych będą musieli złożyć oświadczenie o wyłączeniu się ze zorganizowanego systemu, jeśli będą chcieli być nieobjęci gminnym systemem, począwszy od 01.01.2022 r.

W związku ze zmianą regulacji prawnych wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.c.p.g) oraz przejęciem przez Gminę Pobiedziska organizacji systemu gospodarki odpadami, Rada Miejska Gminy Pobiedziska przyjmując uchwałę nr XLIII/378/2021 z dnia 23.09.2021r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, objęła właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których są wytwarzane odpady komunalne systemem gospodarki odpadami.

Zgodnie z art. 6c ust. 3a u.c.p.g właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, może w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały złożyć burmistrzowi pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę na podstawie tej uchwały. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Uchwała, o której mowa w ustawie, została przyjęta przez Radę Miejską Gminy Pobiedziska w dniu 23 września 2021r. i opublikowana w dniu 29 września 2021r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

W związku z powyższym w terminie do 29 listopada 2021r. właściciele nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, chcący wyłączyć się z systemu zorganizowanego przez Gminę Pobiedziska, powinni złożyć Oświadczenie o wyłączeniu się ze zorganizowanego przez Gminę Pobiedziska systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kopią umowy na odbiór odpadów komunalnych.

Formularz oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach pod adresem www.pobiedziska.pl/odpady.

Oświadczenie należy złożyć:

 • osobiście w Referacie Gospodarki Odpadami przy ul. Powstańców Wlkp. 28 w Pobiedziskach,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • drogą elektroniczną korzystając z platformy ePUAP.

↑ Wróć do góry strony ↑


11. Jak segregować odpady?

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Wrzucamy:

 • pieluchy jednorazowe i art. higieniczne
 • zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne
 • zatłuszczony papier
 • ceramika
 • lustra
 • zimny popiół
 • worki z odkurzacza z zawartością
 • odpadki z ryb, mięsa i kości
 • zużyte zabawki z łączonych materiałów
 • niedopałki papierosów, itd.
Nie wrzucamy:

 • odpadów zbieranych w sposób selektywny, gromadzonych zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej tabeli
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • baterii i akumulatorów
 • świetlówek i żarówek energooszczędnych
 • oleju silnikowego i filtrów olejowych
 • farb i rozpuszczalników oraz opakowań po nich
 • gruzu, itd.

 

PAPIER

Oszczędzaj papier – używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania; nie drukuj tego, co możesz przeczytać w wersji elektronicznej.

Pamiętaj, by papier gromadzony w niebieskim pojemniku/worku był czysty, suchy i niezatłuszczony.

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

 

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych


METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Przed wyrzuceniem zgniataj plastikowe butelki, puszki i kartoniki. Zajmują w ten sposób mniej miejsca w koszu na odpady, a potem także w transporcie. Opakowania wrzucaj opróżnione, nie należy ich myć.

Wrzucamy:

 • zgniecione plastikowe butelki po napojach z zakrętkami
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. kapsułkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • puste opakowania po dezodorantach i aerozolach
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • metalowe opakowania po żywności (puszki)
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • czysty styropian opakowaniowy
 • styropian po sprzęcie RTV i AGD
Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • blistrów po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

 

SZKŁO BIAŁE

Odpadów szklanych nie należy przed wyrzuceniem tłuc. Z butelek nie trzeba usuwać papierowych naklejek, natomiast należy je wyrzucać bez nakrętek. Przed wrzuceniem opakowanie ze szkła należy opróżnić, nie należy go myć.

Wrzucamy:

 • białe szklane butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych) bez nakrętek
 • białe szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców) bez nakrętek

 

 

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
 • świetlówek
 • żarówek
 • opakowań po lekach
 • termometrów


SZKŁO KOLOROWE
Wrzucamy:

 • kolorowe szklane butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • kolorowe szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

 

 

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów%
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek
 • świetlówek
 • żarówek
 • opakowań po lekach
 • termometrów

 

ODPADY BIO

Pamiętaj, że odpady BIO i zielone należy gromadzić w pojemnikach. Pojemniki do gromadzenia ww. odpadów powinny uwzględniać obowiązujące normy oraz być w kolorze brązowym.

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty cięte i doniczkowe
 • trociny i korę drzew, zrębki
 • niezaimpregnowane drewno
 • resztki jedzenia
 • pieczywo
 • grzyby
 • fusy po kawie i herbacie
 • skorupki jaj
Nie wrzucamy:

 • bioodpadów w workach z tworzyw sztucznych
 • mięsa i kości, ości
 • odchodów zwierząt
 • martwych zwierząt
 • ziemi, kamieni
 • popiołu
 • drewna impregnowanego
 • trocin z pływ wiórowych, sklejek
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

ODPADY WYSTAWKOWE

Odpady wystawkowe to dawne odpady problemowe.

Uwaga! Odpady wchodzące w skład odpadów wystawkowych mieszkańcy mogą także oddawać do PSZOK.

Wystawiamy:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (skrzydła drzwiowe, armaturę i ceramikę łazienkową oraz sanitariaty
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, np. lodówka, pralka, telewizor, odkurzacz, żelazko itd.
Nie wystawiamy:

 • części samochodowych (zderzaków, kanap samochodowych, drzwi, reflektorów itp.)
 • gruzu, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym stolarki okiennej, ościeżnic drzwiowych, części instalacji
  w postaci np. rur, paneli podłogowych i ściennych, papy itp.
 • farb i rozpuszczalników oraz opakowań po nich, a także innych odpadów niebezpiecznych
 • baterii i akumulatorów
 • innych odpadów podlegających selektywnej zbiórce.

 

ODPADY KIEROWANE DO PSZOK
Należy przekazywać:

 • zużyty sprzęt z gospodarstw domowych (sprzęt elektryczny i elektroniczny)
 • zużyte baterie i akumulatory
 • odpady medyczne powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • farby i rozpuszczalniki oraz opakowania po nich
 • opakowania po olejach silnikowych
 • papier, metale i tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło (w tym szkło okienne)
 • świetlówki, żarówki
 • styropian opakowaniowy
 • styropian po sprzęcie RTV i AGD
 • przeterminowane leki
 • termometry
 • meble i ich części, inne odpady wielkogabarytowe
 • chemikalia, środki ochrony roślin
 • kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, detergenty
 • bioodpady, w tym drzewka świąteczne (bez worków i innych zanieczyszczeń; gałęzie o długości max. 30 cm i średnicy do 14 cm)
 • odpady tekstyliów i odzieży
 • oleje i tłuszcze jadalne
 • zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej macie całkowitej do 3,5 t
 • niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych (ceramika, gruz ceglany i betonowy)
Nie przekazujemy:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
 • odpady zawierające azbest
 • części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
 • opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
 • sprzęt budowlany
 • zmieszane odpady budowlane
 • urządzenia przemysłowe
 • odpady poprodukcyjne
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań)
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet)
 • butle gazowe
 • papa
 • okna plastikowe
 • gaśnice
 • wata szklana

 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK):

Na terenie Gminy Pobiedziska funkcjonuje PSZOK w Borówku czynny w godzinach:

 • poniedziałki w godz. 10.00-18.00,
 • w czwartki w godz. 9.00-15.00, 
 • piątki w godz. 10.00-18.00, 
 • soboty w godz. 8.00-14.00
  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przeterminowane leki można również oddać w poniższych aptekach:

PRZY RYNKU ul. Kostrzyńska 2, 62-010 Pobiedziska
DR. MAX ul. Królowej Jadwigi 4, 62-010 Pobiedziska
APTEKA JAGIELOŃSKA ul. Władysława Jagiełły 46, 62-010 Pobiedziska
POD WAGĄ ul. Kazimierza Odnowiciela 11, 62-010 Pobiedziska
PHARMACIA ul. Krótka 1, 62-010 Pobiedziska
DOZ APTEKA DBAM O ZDROWIE ul. Pl. Piastowski 22, 62-007 Jerzykowo

 

WIELKOGABARYTY

Meble i inne odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swój rozmiar lub wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Do wielkogabarytów zaliczamy:

stoły, szafki, szafy, krzesła, komody, meble kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany, regały, wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, wykładziny, materace, rowery, zabawki, deski do prasowania, suszarki do ubrań, skrzydła drzwiowe, armaturę i ceramikę łazienkową, sanitariaty, itp.

Odpady te należy przekazywać:

 • do odbiorcy odpadów komunalnych (w ramach tzw. odpadów wystawkowych – dawniej problemowych)
 • do PSZOK-ów
 • odpłatnie do podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach

ZUŻYTY SPRŻĘT ELEKTRYCZNY ELEKTORNICZNY

Do elektroodpadów zaliczamy wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. pralki, zmywarki, lodówki, kuchenki, suszarki do ubrań, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne oraz małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. odkurzacze, tostery, żelazka, frytkownice, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, wagi, laptopy, notebooki, myszki, komputery, telefony, radia, telewizory, kamery, wideo, sprzęt hi-fi, płyty CD/DVD, itd.

Elektroodpady można przekazać do:

 • odbiorcy odpadów komunalnych (w ramach tzw. odpadów wystawkowych)
 • PSZOK-ów
 • wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego np. sklepy
 • podmiotu uprawnionego do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Organizacji Odzysku oraz punktów sprzedaży detalicznej i punktów serwisowych

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Odpady niebezpieczne, są to odpady, które ze względu na swe pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości lub okoliczności stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy m. in. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, baterie i akumulatory.

Odpady te można oddać do PSZOK-ów lub w specjalnie wyznaczonych punktach np. w sklepach.

↑ Wróć do góry strony ↑


12. Zmiany w systemie gospodarki odpadami w Pobiedziskach od 1 stycznia 2022 r.

Mając na celu uniknięcie znaczących podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również dostosowanie prawa miejscowego do aktualnych regulacji ustawowych, Rada Miejska Gminy Pobiedziska wprowadziła następujące zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2022 r.:

 • ujednolicono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach zamieszkanych dla wszystkich mieszkańców tj. 28,00 zł./osobę
 • wprowadzono dodatkową frakcję w ramach selektywnej zbiórki odpadów: szkło białe
  W związku z tym selektywnie zbierane są następujące frakcje:
  – szkło białe – pojemniki/worki koloru białego,
  – szkło kolorowe – pojemniki/worki koloru zielonego,
  – papier – pojemniki/worki koloru niebieskiego,
  – metale i tworzywa sztuczne – pojemniki/worki koloru żółtego,
  – bioodpady – pojemniki koloru brązowego.
 • właściciel nieruchomości niezamieszkanej (w tym ROD) lub nieruchomości rekreacyjnej wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie (w przypadkach nadzwyczajnych dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie w workach po uzyskaniu zgody Gminy – nie dotyczy bioodpadów)
 • właściciel nieruchomości niezamieszkanej w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia uchwały może złożyć oświadczenie o wystąpieniu z systemu gospodarowania odpadami zorganizowanego przez Gminę
 • opłata ryczałtowa od domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 191,00 zł i jednocześnie naliczana jest od każdego domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości
 • właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym korzystającego ze zwolnienia z części opłaty za posiadanie przydomowego kompostownika, Gmina zwalnia z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia bioodpadów. Nadmiar bioodpadów właściciel takiej nieruchomości może przekazywać
  do PSZOK w Borówku, w takim przypadku nie będzie objęty możliwością odbioru bioodpadów przez odbiorcę odpadów komunalnych
 • bioodpady należy gromadzić luzem w pojemniku na bioodpady, zakaz wrzucania bioodpadów w workach do pojemników na bioodpady
 • do obowiązków właściciela nieruchomości należy mycie i dezynfekcja pojemników na odpady, z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na pół roku
 • zmianie ulegają stawki opłat za pojemniki i worki odbierane z terenów nieruchomości niezamieszkanych i mieszanych w części niezamieszkanej
 • zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, jednolita częstotliwość dla wszystkich typów nieruchomości tzn., jeden raz na pół roku
 • zmianie ulega zakres odbieranych odpadów wielkogabarytowych – opony od samochodów nie będą odbierane z terenu nieruchomości (w ramach tzw. wystawek), należy je przekazywać do PSZOK w Borówku
 • zmianie ulegają częstotliwości odbiorów odpadów zbieranych selektywnie:
  1. Dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w systemie workowym (lub w pojemnikach, do których należy wkładać odpady w workach, przy czym pojemniki należy zakupić na koszt własny i zgłosić w Gminie):
  a) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe: w systemie workowym, nie rzadziej niż jeden raz na 3 tygodnie,
  b) papier, szkło białe, szkło kolorowe: w systemie workowym, nie rzadziej, niż jeden raz na 4 tygodnie,
  c) bioodpady (w systemie pojemnikowym): nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie w okresie od 1 grudnia do 31 marca;
  2. Dla nieruchomości zamieszkanych zabudowanych budynkami wielolokalowymi (w systemie pojemnikowym):
  a) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe: w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej, niż jeden raz w tygodniu,
  b) papier, szkło białe, szkło kolorowe: nie rzadziej, niż jeden raz na 2 tygodnie,
  c) bioodpady: nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie w okresie od 1 grudnia do 31 marca;
  3. Dla nieruchomości niezamieszkanych w systemie pojemnikowym (lub workowym po wyrażeniu zgody przez Gminę):
  a) papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej, niż jeden raz na 2 tygodnie:
  – szkło białe, szkło kolorowe: nie rzadziej, niż jeden raz na 4 tygodnie,
  – bioodpady (w systemie pojemnikowym): nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie w okresie od 1 grudnia do 31 marca;
  4. Dla nieruchomości rekreacyjnych w systemie pojemnikowym (lub workowym po wyrażeniu zgody przez Gminę);
  a) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe: nie rzadziej, niż jeden raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 września i nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie w okresie od 1 października do 31 marca
  b) papier, szkło białe, szkło kolorowe: nie rzadziej, niż jeden raz na 4 tygodnie przy uwzględnieniu danych wynikających z deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości
  c) bioodpady (w systemie pojemnikowym): nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz nie rzadziej niż jeden raz na 4 tygodnie w okresie od 1 grudnia do 31 marca przy uwzględnieniu danych wynikających z deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości.

↑ Wróć do góry strony ↑


13. Po co segregować odpady?

Segregujemy odpady, po to, aby wykorzystać je po raz kolejny i równocześnie chronić środowisko. Segregacja to pierwszy krok do procesu recyklingu, który pozwala:

 • obniżyć koszty wytwarzania nowych produktów,
 • zmniejszyć ilość odpadów zalegających na składowiskach,
 • chronić zasoby naturalne poprzez wykorzystanie surowców wtórnych,
 • obniżyć ilość energii potrzebnej do wyprodukowania nowych dóbr.

Papier:
Recykling 1 tony papieru pozwala:

 • zaoszczędzić 26.497,88 litrów wody,
 • zaoszczędzić 2,5 m 3 przestrzeni na składowisku,
 • zredukować emisję gazów cieplarnianych,
 • zredukować ilość energii potrzebnej do wytworzenia papieru z surowych (naturalnych) materiałów.

Szkło:
Szkło może być poddawane procesowi recyklingu praktycznie bez końca.

 • z 90% odzyskanego szkła można wytworzyć kolejne butelki i słoiki,
 • stłuczka szklana pozwala zaoszczędzić energię, ponieważ topi się w niższej temperaturze, niż surowe materiały,
 • niższe zużycie energii oznacza również redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Plastik:
Recykling wyrobów plastikowych jest istotny ze względu na długi czas ich biodegradacji; mogą one zalegać na składowiskach nawet przez kilkaset lat. Wykorzystanie do produkcji nowych tworzyw przerobionego materiału PET (politereftalan etylenu) pozwala zaoszczędzić 60% energii.

Metal:
Recykling metali może przynieść różne korzyści:

 • puszki (aluminium) – wytworzenie jednej puszki z przetworzonych materiałów pozwala zaoszczędzić energię zasilającą odbiornik telewizyjny przez 3 godziny,
 • stal – recykling stali jest tańszy niż pozyskiwanie surowej rudy metalu potrzebnej do produkcji stali; przetworzenie tego materiału umożliwia znaczną redukcję zużycia energii w porównaniu z procesem produkcji z surowych materiałów.

Bioodpady:
Jeśli posiadasz przydomowy ogródek, kompostuj bioodpady, mogą one posłużyć do nawożenia Twojego ogrodu. Kompostowane odpady pomagają użyźnić glebę, podnoszą jej odporność na wysychanie i redukują konieczność dodatkowego stosowania wody i nawozów.

Recykling sprzętów elektronicznych:

 • zapobiega zanieczyszczeniu powietrza i zasobów wodnych,
 • zmniejsza emisję gazów cieplarnianych powstających przy produkcji sprzętu z surowych materiałów,
 • zmniejsza zużycie zasobów naturalnych, np. przetworzenie 1 miliona laptopów pozwala zaoszczędzić energię elektryczną równą przeciętnemu rocznemu zużyciu ok. 3500 gospodarstw domowych.

Recykling baterii:

 • zapobiega skażeniu środowiska naturalnego; baterie zawierają płynne elektrolity, metale ciężkie, takie jak rtęć, ołów, kadm, nikiel,
 • zmniejsza zużycie zasobów naturalnych,
 • typowa bateria kwasowo-ołowiowa zawiera od 60% do 80% przetworzonego ołowiu lub plastiku.

Recykling tekstyliów:

 • w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym odzież używana przekazywana jest kolejnym użytkownikom,
 • wykorzystywane do produkcji nowych tekstyliów i materiałów wykorzystywanych w przemyśle,
 • wykorzystywane jako paliwo alternatywne.

↑ Wróć do góry strony ↑


14. Uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska regulujące gminny system gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pobiedziska od 1 stycznia 2022 r.:

 • Uchwała nr XLIII/376/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pobiedziska;
 • Uchwała nr XLIII/377/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Uchwała nr XLIII/378/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
 • Uchwała nr XLIII/379/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności;
 • Uchwała nr XLIII/380/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
 • Uchwała nr XLIII/381/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 • Uchwała nr XLIII/382/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • Uchwała nr XLIII/383/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Uchwała nr XLIV/393/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Uchwała nr XLV/396/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/393/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 września 2021 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

↑ Wróć do góry strony ↑


15. Harmonogram składania deklaracji poza siedzibą Referatu Gospodarki Odpadami.

ODPADY

↑ Wróć do góry strony ↑


16. Informacje zamieszczone w Biuletynie Pobiedziskim.

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pobiedziska od 1 stycznia 2022r.

Gmina Pobiedziska w następstwie wystąpienia ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), od 1 stycznia 2022r. przejmuje zadania związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym we wrześniu br. Rada Miejska Gminy Pobiedziska przyjęła uchwały regulujące zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pobiedziska, które są dostępne pod adresem www.pobiedziska.pl/odpady oraz w bip.pobiedziska.pl.

W celu realizacji przedmiotowego zadania w Urzędzie Miasta i Gminy w Pobiedziskach utworzony został Referat Gospodarki Odpadami z siedzibą przy ul. Powstańców Wlkp. 28 w Pobiedziskach.
Na stronie Urzędu w zakładce „Odpady”: www.pobiedziska.pl/odpady dostępne są niezbędne formularze (obowiązujące od 01.01.2022 r.) w formie umożliwiającej wypełnienie i wydrukowanie:
•    deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi,
•    załącznik RGO-1 zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach,
•    załącznik RGO-2 dla rodzin wielodzietnych,
•    załącznik RGO-3 dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych dot. informacji o nieruchomościach budynkowych,
•    załącznik PPS-1 dot. pełnomocnictwa.

Dodatkowo na ww. stronie umieszczone zostały wzory prawidłowego wypełnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla każdego rodzaju nieruchomości, w tym warianty z ulgami:
• wzór dla nieruchomości zamieszkanej zabudowanej budynkiem do 4 lokali,
• wzór dla nieruchomości zamieszkanej zabudowanej budynkiem powyżej 4 lokali,
• wzór dla nieruchomości zamieszkanej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym z ulgą za posiadanie kompostownika,
• wzór dla nieruchomości zamieszkanej zabudowanej budynkiem do 4 lokali ze zwolnieniem w części z opłaty dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny,
•  wzór dla nieruchomości zamieszkanej zabudowanej budynkiem powyżej 4 lokali ze zwolnieniem w części z opłaty dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny,
• wzór dla nieruchomości niezamieszkanej,
• wzór dla nieruchomości mieszanej (tj. w części zamieszkanej i w części stanowiącej nieruchomość niezamieszkaną),
• wzór dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowej.
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wolne od opłat.
W przypadku działania przez pełnomocnika niezbędne jest złożenie pełnomocnictwa na odpowiednimi druku formularza. Opłata skarbowa wynosi 17 zł od każdego pełnomocnictwa.
Opłaty za udzielone pełnomocnictwo nie wnosi się, jeżeli:
• pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu;
• dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
• zostanie przedłożone zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
Wszystkie informacje dotyczące nowej organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska dostępne są:
• na stronie internetowej www.pobiedziska.pl/odpady;
• w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach przy ul. Powstańców Wlkp. 28 w Pobiedziskach;
• telefonicznie pod numerami: 61 66 68 740, 61 66 68 741 (Barbara Mirowska), 61 66 68 742 (Wojciech Czubak), 61 66 68 743 (Joanna Rusinek), 61 66 68 744 (Anna Feja – Kierownik Referatu);
• mailowo pod adresem odpady@pobiedziska.pl

Dla zapewnienia sprawności działania i ciągłości odbioru odpadów komunalnych od początku 2022 r., właściciele nieruchomości proszeni są o składanie deklaracji możliwie jak najszybciej, w terminie nieprzekraczalnym do 17 grudnia 2021 r.:
• osobiście w Referacie Gospodarki Odpadami,
• za pośrednictwem operatora pocztowego,
• droga elektroniczną korzystając z platformy ePUAP.

UWAGA: W druku formularza deklaracji należy zaznaczyć obowiązkowo „pierwszą deklarację” z „datą obowiązywania” od 01.01.2022r.

NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI W TERMINIE DO 17.12.2021 R. SPOWODUJE BRAK ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH PO 01.01.2022 R.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie sprawy bieżące dotyczące gospodarki odpadami do końca 2021 roku, należy załatwiać w Związku Międzygminnym „GOAP”.

↑ Wróć do góry strony ↑

17. Informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

https://bip.pobiedziska.pl/m,564,gospodarka-odpadami.html

↑ Wróć do góry strony ↑

 


Kontakt
Referat Gospodarki Odpadami
ul. Powstańców Wielkopolskich 28
62-010 Pobiedziska
tel.: 61 66 68 740
e-mail: odpady@pobiedziska.pl