Opłata za siew ze zbioru w ramach odstępstwa rolnego

Rolnictwo maj 2021

Co to jest odstępstwo rolne ?

Odstępstwo rolne jest związane z ochroną prawną odmian roślin. Jeśli dana odmiana jest objęta ochroną wyłącznego prawa , to tylko ten hodowca lub osoba, firma, posiadająca jego zezwolenie- licencję, ma prawo wytwarzać,  rozmnażać, przygotowywać do rozmnażania, oferować do sprzedaży, sprzedawać lub zbywać w inny sposób, eksportować , importować i przechowywać materiał siewny tej odmiany. Dla rolnika oznacza to, że odmianę  prawnie chronioną może wysiewać tylko jako materiał kwalifikowany, a jedyny wyjątek stanowi właśnie odstępstwo rolne.

Z tego obowiązku zwolnione są gospodarstwa rolne, których posiadana powierzchnia gruntów rolnych nie przekracza 10 ha.

Gospodarstwa, których powierzchnia przekracza 10 ha są zobowiązane do składania  w okresie wiosennym i jesiennym informacji do Agencji Nasiennej w Lesznie, do której wnosi się opłatę za siew ze zbioru w ramach odstępstwa rolnego.

Obowiązek uiszczania opłaty dotyczy:

  • posiadaczy gruntów rolnych o pow. 10-25 ha – obowiązuje opłata tylko za odmiany ziemniaka, chronione na poziomie krajowym i wspólnotowym (UE) oraz za odmiany innych gatunków chronionych w PL i UE, które są ujęte w załącznikach z wykazem odmian chronionych,
  • posiadaczy gruntów rolnych o pow. 30 ha i więcej – obowiązuje opłata za odmiany ziemniaka, chronione w PL i UE oraz za odmiany innych gatunków chronionych w PL i UE, które są ujęte w załącznikach z wykazem odmian chronionych.

Zarówno formularz zgłoszeniowy jak i załączniki z wykazem odmian chronionych  są zamieszczone na stronie Agencji Nasiennej – AGNAS w Lesznie.

Opłatę za skorzystanie z odstępstwa rolnego odmian chronionych na poziomie krajowym należy uiścić w terminie 30 dni od daty siewu/sadzenia.

Opłatę za skorzystanie z odstępstwa rolnego odmian chronionych na poziomie wspólnotowym  niezwłocznie, a najpóźniej do 30 czerwca roku, w którym siew ze zbioru miał miejsce.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod adresem: Agencja Nasienna Sp. z o.o. ul. Jana Dekana 6 E 64-100 Leszno,  Tel: 65 529 31 61, 697 010 968, e-mail: zarząd@agnas.pl