Porządek obrad VI Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie Protokołu z obrad V  Sesji Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska.
4.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5.Sieć szkół i przedszkoli oraz nowy system naboru w Gminie Pobiedziska.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
•zmiany uchwały budżetowej Gminy Pobiedziska na rok 2019- DRUK 47/19,
•zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pobiedziska na lata 2019 – 2036- DRUK 48/19,
•wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości będącej własnością gminy – DRUK 49/19,
•przedłużenia zasięgu ulicy Polnej we wsi Biskupice- DRUK 50/19,
•    miany uchwały X/71/91 Rady Miasta i Gminy Pobiedziska z dnia 26 stycznia 1991r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom i zmiany nazw ulic w Mieście i Gminie Pobiedziska – DRUK 51/19,
•zmiany  uchwały nr IV/26/2014 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Biskupice – DRUK 52/19,
•przedłużenia zasięgu ulicy Zielone Wzgórze we wsi Jerzykowo – DRUK 53/19
•wykonania zabiegów sanitarnych polegających na usunięciu obumarłych gałęzi oraz  zabezpieczeniu ran i otworów w konarach, na pomniku przyrody o numerze w rejestrze Wojewody 422, uznanym za pomnik przyrody decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z upoważnienia Wojewody Poznańskiego, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego z dnia 15 sierpnia 1984r. Nr 2, poz.19 – DRUK 54/19,
•wniesienia przez Gminę Pobiedziska sprzeciwu wobec uchwały Nr XLIII/233/2019 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie: uchwalenia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”– DRUK 55/19,
•zmiany uchwały Nr X/100/2011 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego – DRUK 56/19
•powołania Komisji doraźnej d.s. Statutu Gminy Pobiedziska, określenia jej składu osobowego i zakresu działania – DRUK 57/19,
•zmiany Uchwały Nr LI/493/14 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej- DRUK 58/19,
•zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso- DRUK 59/19,
•uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego układu komunikacyjnego w Jerzykowie, Biskupicach i Bugaju – DRUK 60/19,
•uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części obrębu Bugaj, gmina Pobiedziska – część II- DRUK 61/19,
•miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Gołuniu- DRUK 62/19,
•zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych Gminy Pobiedziska dla dz. nr 36/3 w Pruszewcu i dz. nr 27/16, 27/21 w Jankowie, gmina Pobiedziska- DRUK 63/19,
•miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i infrastruktury technicznej dla dz. nr ewid. 88/3 i 88/5 obręb Główna, gmina Pobiedziska- DRUK 64/19,
•przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych dla dz. 285/1, 288 i 134 w Latalicach- DRUK 65/19,
•miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Spojonej, Jesiennej, Osiedlowej i Okrężnej w Jerzykowie- DRUK 66/19,
•udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Nr XLVII/429/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu- DRUK 67/19,
•ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – DRUK 68/19,
•podwyższenia kwot kryterium  dochodowego uprawniających do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” – DRUK 69/19,
•określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- DRUK 70/19
7.Interpelacje i zapytania Radnych.
8.Sprawy bieżące Rady, Komisji, Burmistrza.
9.Wolne głosy i wnioski.
10.Zakończenie.