Prawo użytkowania wieczystego

herb pobiedziska

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późniejszymi zmianami), z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, a także ww. nieruchomości wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych. Przekształceniu nie podlegają m. in. nieruchomości zabudowane wyłącznie garażem, budynkiem usługowym oraz tereny rodzinnych ogrodów działkowych.Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej i w ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Zaświadczenie wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia lub na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku a w przypadku uzasadnioną potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo ustanowienie odrębnej własności lokalu w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 50,00 zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.). Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska przekazuje zaświadczenie do Sądu Rejonowego w Gnieźnie V Wydziału Ksiąg Wieczystych. Sąd dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę przekształceniową w księgach wieczystych.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązuje w dniu przekształcenia. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r. Pozostałe opłaty wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku. Opłaty za przekształcenie nie wnoszą osoby fizyczne, które wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego oraz ich spadkobiercy.

Osoby fizyczne które nabyły prawo własności gruntu na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty mogą zgłosić na piśmie Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska zamiar jednorazowego jej uiszczenia w kwocie pozostałej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu dwudziestoletniego okresu.

Rada Miejska Gminy Pobiedziska w dniu 20 grudnia 2018 r. podjęła uchwałę nr IV/33/2018 w sprawie wysokości oraz warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Pobiedziska w prawo własności tych gruntów. W związku z tym osoby fizyczne oraz spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami gruntu, którzy nabyli prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, które zgłoszą Burmistrzowi Miasta i Gminy Pobiedziska na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej, mają na podstawie ww. uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska możliwość otrzymania bonifikaty w wysokości:

 1. 50% –  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
 2. 40% –  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku
  po przekształceniu,
 3. 30% –  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku
  po przekształceniu,
 4. 20% –  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku
  po przekształceniu,
 5. 10% –  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku
  po przekształceniu,

Informacji w przedmiotowych sprawach udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, I piętro, pok. 116, tel. 618977141.