Przebudowa drogi Podarzewo – Łagiewniki

tablica_fundusze Podarzewo - Łagiewniki
Zadanie inwestycyjne pn.:„Przebudowa drogi Podarzewo – Łagiewniki” zostało dofinansowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość kwalifikowalna realizacji zadania wyniosła: 2 788 069,97 zł,
wartość dofinansowania wyniosła  919 736,68 zł.

W dniu  29.03.2023 r. po zakończeniu robót budowlanych dokonano odbioru końcowego zadania zrealizowanego przez konsorcjum firm Lider Konsorcjum – Dariusz Białobrzycki przedsiębiorcą działającym pod firmą „Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki” z siedzibą w Gnieźnie os. Osiedle Kazimierza Wielkiego, nr 14A, lok. 1,
oraz Partner Konsorcjum – Anna przedsiębiorcą działającym pod firmą „Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka”, z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Wodnej 18/20.

Odbiorowi podlegały wykonane nawierzchnie to jest warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na całej długości, oznakowanie drogowe wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wiata przystanku autobusowego.

Wartość odebranych robót wynosi 843 882,03zł brutto

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego powstała droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m częściowo wyposażona w chodniki:

  • na odcinku około 80 m zostanie droga poprzez dobudowany chodnika przy istniejącej nawierzchni.
  • na odcinku od 0+079,21 do 1+596,72 wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej z zastosowaniem konstrukcji odpowiedniej dla kategorii ruchu KR2,
  • na ostatnim odcinku w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 321018P, zostanie wykonana nowa nakładka bitumiczna oraz chodniki i peron przystanku autobusowego.
  • oraz dwustronne pobocza o szerokość 0,75m

Dzięki zrealizowaniu zadania inwestycyjnego zmieniły się parametry techniczne drogi przyczyniające się do  poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Efekt realizacji inwestycji usprawniła komunikację pomiędzy dwiema arteriami powiatowymi, zwiększyła dostępność tego obszaru dla służb ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i policji. Ponadto pojawiła się możliwość uruchomienia komunikacji publicznej.

 Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem przebiegu wydarzeń związanych z realizacją zadania „Przebudowa drogi Podarzewo Łagiewniki”

Zadanie „Przebudowa drogi Podarzewo – Łagiewniki” jest dofinansowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 919 736,68 zł brutto.

W dniu 29.06.2021 r. podpisano umowę z Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Podarzewo – Łagiewniki”, na kwotę 2 167 468,36 zł

W ramach zadania inwestycyjnego ma powstać droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m częściowo wyposażona w chodniki:

  • Na odcinku około 80 m zostanie droga poprzez dobudowany chodnika przy istniejącej nawierzchni.
  • Na odcinku od 0+079,21 do 1+596,72 wykonana zostanie nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej z zastosowaniem konstrukcji odpowiedniej dla kategorii ruchu KR2,
  • na ostatnim odcinku w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 321018P, zostanie wykonana nowa nakładka bitumiczna oraz chodniki i peron przystanku autobusowego.
  • Oraz dwustronne pobocza o szerokość 0,75m

Powyższe działania inwestycyjne wpłyną na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniosą standard techniczny tej drogi. Realizacja inwestycji umożliwi uruchomienie komunikacji publicznej oraz usprawni komunikację pomiędzy dwiema arteriami powiatowymi, zwiększy dostępność tego obszaru dla służb ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i policji.

Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy.

W związku z robotami drogowymi i ich technologią oraz małe zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano wprowadzenie objazdu drogami gminną i powiatową w celu ominięcia odcinka objętego robotami. Zaprojektowano „Objazd do Podarzewa” i „Objazd do Łagiewnik” ze wskazaniem drogi stanowiącej dojazd do poszczególnych miejscowości w celu ominięcia odcinka drogi objętej przebudową. W miejscowości Podarzewo zaprojektowano tzw. By – pass na terenie działki należącej do Gminy Pobiedziska, ze względu na prowadzenie robót na skrzyżowaniu dróg.

 

tablica_fundusze Podarzewo - Łagiewnikidroga Podarzewo - Łagiewniki 14.06.2021-8300 DSC_2071

Tablice Podarewo - Łagiewniki_-2430a

DSC_2073

Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy.

W związku z robotami drogowymi i ich technologią oraz małe zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano wprowadzenie objazdu drogami gminną i powiatową w celu ominięcia odcinka objętego robotami. Zaprojektowano „Objazd do do Podarzewa” i „Objazd do Łagiewnik” ze wskazaniem drogi stanowiącej dojazd do poszczególnych miejscowości w celu ominięcia odcinka drogi objętej przebudową. W miejscowości Podarzewo zaprojektowano tzw. By – pass na terenie działki należącej do Gminy Pobiedziska, ze względu na prowadzenie robót na skrzyżowaniu dróg.

DSCN8926 DSCN7712 DSCN7719 DSCN8026 DSCN8030 DSCN8170 DSCN8177 DSCN8799 DSCN8848 DSCN8908

Dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania: fot. Inspektor Nadzoru Leszek Grajczak

Całkowita wartość inwestycji: 2 167 468,36 zł brutto.

W dniu 17.12.2021 dokonano odbioru częściowego zadania – wykonano 50 % prac.

 W dniu 10.02.2022 r. odstąpiono od umowy zawartej z firmą Kowalski Budownictwo Sp. z o.o.

W związku z powyższym opracowano dokumentację  geodezyjną oraz kosztorysową i w dniu 15.09.2022r. opublikowano postępowanie  na wykonanie pozostałych robót budowlanych.,.

W ramach ww. postępowania został wyłoniony wykonawca to jest konsorcjum firm, w skład którego wchodzą:
Lider Konsorcjum – Dariusz Białobrzycki przedsiębiorcą działającym pod firmą „Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki” z siedzibą w Gnieźnie os. Osiedle Kazimierza Wielkiego, nr 14A, lok. 1,

oraz Partner Konsorcjum – Anna przedsiębiorcą działającym pod firmą „Firma Usługowo-Handlowa „ANNA” Anna Białobrzycka”, z siedzibą w Gnieźnie przy ulicy Wodnej 18/20,

z którym w dniu 19.10.2022r. została zawarta Umowa na wykonanie robót  budowlanych.

Obecnie po zawarciu Umowy na pozostałe do realizacji roboty budowlane, całkowita wartość wynosi: 2 809 978,16 zł brutto.

W dniu 22.12.2022 r. dokonano odbioru częściowego zadania, poziom zaangażowania robót w chwili odbioru wyniósł ok 70 %.
Odbiorowi podlegały wykonane nawierzchnie z kostki betonowej, warstwa wiążąca nawierzchni jezdni z masy bitumicznej oraz podbudowy z kruszywa.
Pozostała do wykonania warstwa ścieralna nawierzchni jezdni na całej długości, oznakowanie drogowe oraz ustawienie wiaty.

DSCN9082 DSCN9085 DSCN9087 DSCN9091 DSCN9096 DSCN9290 DSCN9291 DSCN9293 DSCN9294

Dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania: fot. Inspektor Nadzoru Leszek Grajczak

Tablice Podarewo - Łagiewniki_-2426a Tablice Podarewo - Łagiewniki_-2421a Tablice Podarewo - Łagiewniki_-2417a Tablice Podarewo - Łagiewniki_-2415a Tablice Podarewo - Łagiewniki_-2432a