„Przebudowa drogi Podarzewo – Łagiewniki”

tablica_fundusze Podarzewo - Łagiewniki

W dniu 29.06.2021 została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Przebudowa drogi Podarzewo – Łagiewniki” Gmina Pobiedziska.

Wykonawcą zadania jest Kowalski Budownictwo Sp. z o.o z siedzibą w Żninie, ul. Dworcowa 12

Zadanie dofinansowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 919 736,68 zł brutto.

Całkowita wartość inwestycji: 1 847 468,36 zł brutto.

Obecnie droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego. Stan techniczny istniejącej nawierzchni jest niezadowalający i zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu a także uniemożliwia prowadzenie po niej komunikacji publicznej. Występują liczne uszkodzenia: nierówności, zapadnięcia, wyboje.
Na przebudowywanym odcinku, poza ruchem samochodów osobowych, występuje ruch pieszych oraz ruch sprzętu związanego z szeroko pojętą działalnością rolniczą.

W projektowanym rozwiązaniu droga ma uzyskać szerokość 5 m, przy czym na pierwszym odcinku długości około 80 m przebudowa będzie polegała na wykonaniu chodnika przy istniejącej nawierzchni. Na odcinku od 0+079,21 do 1+596,72 wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna
z zastosowaniem konstrukcji odpowiedniej dla kategorii ruchu KR2, zaś na odcinku trzecim, w ramach skrzyżowania z drogą gminną nr 321018P, zostanie wykonana nowa nakładka bitumiczna oraz chodniki i peron przystanku autobusowego. Pobocza obustronnie mają mieć szerokość 0,75m.

Poprzez powyższe działania inwestycja wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesie standard techniczny tej drogi. Realizacja inwestycji da możliwość uruchomienia komunikacji publicznej oraz usprawni komunikację pomiędzy dwiema arteriami powiatowymi, zwiększy dostępność tego obszaru dla służ ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i policji.

tablica_fundusze Podarzewo - Łagiewnikidroga Podarzewo - Łagiewniki 14.06.2021-8300 DSC_2071 DSC_2073