„Przebudowa drogi Podarzewo – Łagiewniki”

tablica_fundusze Podarzewo - Łagiewniki

W dniu 29.06.2021 została podpisana umowa na roboty budowlane dla zadania pn. „Przebudowa drogi Podarzewo – Łagiewniki” Gmina Pobiedziska.

Wykonawcą zadania jest Kowalski Budownictwo Sp. z o.o z siedzibą w Żninie, ul. Dworcowa 12

Zadanie dofinansowane ze Środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 919 736,68 zł brutto.

W projektowanym rozwiązaniu droga ma uzyskać szerokość 5 m, przy czym na pierwszym odcinku długości około 80 m przebudowa będzie polegała na wykonaniu chodnika przy istniejącej nawierzchni. Na odcinku od 0+079,21 do 1+596,72 wykonana zostanie nawierzchnia bitumiczna
z zastosowaniem konstrukcji odpowiedniej dla kategorii ruchu KR2, zaś na odcinku trzecim, w ramach skrzyżowania z drogą gminną nr 321018P, zostanie wykonana nowa nakładka bitumiczna oraz chodniki i peron przystanku autobusowego. Pobocza obustronnie mają mieć szerokość 0,75m.

Poprzez powyższe działania inwestycja wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podniesie standard techniczny tej drogi. Realizacja inwestycji da możliwość uruchomienia komunikacji publicznej oraz usprawni komunikację pomiędzy dwiema arteriami powiatowymi, zwiększy dostępność tego obszaru dla służ ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i policji.

tablica_fundusze Podarzewo - Łagiewnikidroga Podarzewo - Łagiewniki 14.06.2021-8300 DSC_2071 DSC_2073

Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy.

W związku z robotami drogowymi i ich technologią oraz małe zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano wprowadzenie objazdu drogami gminną i powiatową w celu ominięcia odcinka objętego robotami. Zaprojektowano „Objazdo do Podarzewa” i „Objazd do Łagiewnik” ze wskazaniem drogi stanowiącej dojazd do poszczególnych miejscowości w celu ominięcia odcinka drogi objętej przebudową. W miejscowości Podarzewo zaprojektowano tzw. By – pass na terenie działki należącej do Gminy Pobiedziska, ze względu na prowadzenie robót na skrzyżowaniu dróg.

DSCN8926 DSCN7712 DSCN7719 DSCN8026 DSCN8030 DSCN8170 DSCN8177 DSCN8799 DSCN8848 DSCN8908

Dokumentacja fotograficzna z realizacji zadania: fot. Inspektor Nadzoru Leszek Grajczak

Całkowita wartość inwestycji: 2 167 468,36 zł brutto.

W dniu 17.12.2021 dokonano odbioru częściowego zadania – wykonano 50 % prac.

W dniu 10.02.2022 r. odstąpiono od umowy z Wykonawcą.
W związku z powyższym w najbliższym czasie nastąpi rozliczenie z Wykonawcą i rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych, pozostałych do realizacji zadania.