Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

HEMAR2

Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach przypomina, że od 1 listopada 2022 r. uległy zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

–  od osoby stawka wynosi 35 zł miesięcznie, w przypadku nieruchomości zamieszkanych;

od pojemnika 120 l stawka za jednorazowy odbiór wynosi 15 zł i jest proporcjonalna dla pojemników o większej pojemności, a w przypadku worka o pojemności 120 l, stawka za jednorazowy odbiór wynosi 26,80 zł, w przypadku nieruchomości niezamieszkanych;

za domek letniskowy położony na nieruchomości wykorzystywanej do celów rekreacyjno – wypoczynkowych – opłata roczna od 2023 r. wyniesie 206 zł.

Każdy Właściciel nieruchomości otrzymał lub wkrótce otrzyma zawiadomienie w powyższej sprawie, pracownicy Urzędu oraz Sołtysi roznoszą pisma-zawiadomienia. Zmiana stawek opłat nie powoduje konieczności złożenia nowych deklaracji dla właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej prawidłowo złożyli deklarację za odpady.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg) reguluje górną stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jaką może uchwalić Rada Gminy. Stawka ta jest zależna od publikowanego co roku przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem. Opublikowany w tym roku przeciętny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem za rok 2021 wynosi 2061,93 zł, co daje Gminie możliwość ustalenia maksymalnej stawki opłaty na poziomie 41,23 zł miesięcznie od osoby oraz 26,80 zł za odbiór pojemnika lub worka o pojemności 120 l z nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne oraz 206,19 zł rocznie od domku rekreacyjnego.

Pomimo dołożenia wszelkich starań ze strony Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, nie było możliwe dalsze utrzymanie dotychczasowych stawek ze względu na uwarunkowania gospodarcze i polityczne, w tym: niestabilną sytuację społeczno – gospodarczą na terenie Polski, wysoką i ciągle rosnącą inflację, nieprzewidywalny wzrost kosztów nośników energii, w tym energii elektrycznej, gazu ziemnego i paliw, kryzys związany z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Należy nadmienić również, że we wzroście kosztów mają swój udział koszty paliwa wypływające z specyfiki Gminy – rozległość i rzadka zabudowa. Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach podjął działania mające na celu przeciwdziałanie dalszemu wzrostowi kosztów poprzez przystąpienie do wybudowania stacji przeładunkowej na terenie Gminy – w Borówku, gdzie aktualnie mieści się składowisko odpadów i Gminny PSZOK.

Porównując nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nowymi stawkami opłaty w gminach ościennych, które do końca 2021 r. tworzyły Związek Międzygminny GOAP:

– stawki od osoby kształtują się od 35 zł do 38 zł miesięcznie, a w przypadku gminy Kostrzyn, gdzie obowiązuje podział na nieruchomości jednorodzinne i wielorodzinne, odpowiednio 31 zł i 29 zł miesięcznie od osoby;

– stawki dla przedsiębiorców od jednego pojemnika lub worka 120 l kształtują się od 11,10 zł do 24,94 zł.;

– Miasto Poznań i Gmina Swarzędz do chwili obecnej zmieniły stawki tylko dla nieruchomości niezamieszanych.

Wnoszone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być, zgodnie z regulacjami prawnymi, przeznaczane tylko i wyłącznie na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie, który winien się sam bilansować.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych wysokość opłaty za odpady nie ma bezpośredniego związku z ilością wytwarzanych odpadów, a zależna jest od liczby Mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszanych (np. na których prowadzona jest działalność gospodarcza) opłata ma bezpośredni związek z liczbą odbieranych pojemników miesięcznie.

Wszyscy mamy obowiązek segregować odpady u źródła. W naszej Gminie segregacją objęte są następujące frakcje: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło białe, szkło kolorowe oraz bioodpady, a pozostałe z segregacji odpady stanowią odpady zmieszane. Przedsiębiorcy również mają obowiązek segregować odpady komunalne u źródła i zadeklarować w deklaracji wszystkie 6 frakcji, niezależnie od tego czy generowane są na nieruchomości odpady danej frakcji i w jakiej ilości (muszą wykazać co najmniej ilość i częstotliwość wynikającą z ucpg i prawa lokalnego).

Brak segregacji lub nieprawidłowa segregacja mogą skutkować:

– bezpośrednio dla każdego Mieszkańca podwyższoną opłatą za brak segregacji, która jest trzykrotnością nowej opłaty miesięcznej (i zamiast 35 zł wynosi 105 zł od osoby miesięcznie),

– dla przedsiębiorców analogicznie podwyższona opłata stanowi trzykrotność łącznej kwoty opłaty miesięcznej. (np. zamiast 150 zł miesięcznie, podwyższona zostanie na 450 zł),

– w skali całej Gminy koniecznością poniesienia wyższych kosztów funkcjonowania całości systemu w przypadku nałożenia kary na Gminę za nieosiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użytku.

Od lat Mieszkańcy naszej Gminy wyróżniają się na tle gmin ościennych wysoką świadomością ekologiczną i odpowiedzialnością za środowisko, co dotychczas skutkowało najwyższym poziomem recyklingu wśród gmin tworzących ZM GOAP – w roku 2020 osiągnięty poziom recyklingu w Związku wyniósł 42,82%, a w Gminie Pobiedziska 69,24%. Analogicznie w 2021 roku w Związku wyniósł 41,67 %, a w Gminie Pobiedziska 55,70%.