Realizacja zadania publicznego „Literackie Pobiedziska

„Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska uznając celowość realizacji zadania publicznego pt: Literackie Pobiedziska” na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).) oraz złożonej oferty przez Stowarzyszenie Gmina Pobiedziska w Europie, ogłasza, iż zamierza udzielić wsparcia finansowego na realizację w/w zadania w wysokości 1.495,00 zł.

W związku z  art. 19 a ust. 4 cytowanej ustawy każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy kierować w formie pisemnej do kancelarii podawczej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach (Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 1) w terminie do dnia 18.05.2017 r.”

 

link poniżej: http://www.bip.pobiedziska.pl/asp/pl_start.asp?podmiot=&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=95&podmenu=97&str=1&id=10401