„ROWER NIE UZALEŻNIA”, CZYLI WYRUSZAMY W KRAINĘ TAJEMNIC

295646576_6150791101614446_1709992552838589574_n
Pobiedziski Klub Rowerowy im. Kazimierza Nowaka zaprasza na kolejną edycję Rajdów „Rower nie uzależnia”. Tym razem przed chcącymi poznać uroki okolic Pobiedzisk dwa rajdy pod wspólnym tytułem „Kraina tajemnic”.
W sobotę, 27 sierpnia wybierzemy się nie tylko na przejażdżkę rowerową. Popłyniemy też promem, będziemy wędrować pieszo. Pokonamy trasę z Pobiedzisk do Dziekanowic, gdzie przypomnimy sobie, a może poznamy dzieje pierwszych Piastów. Z Ostrowa Lednickiego przez Lednogórę i Moraczewo dotrzemy do Węglewa i dalej Krześlic, by ostatecznie znaleźć się w Grodzie Pobiedziska.
W niedzielę, 28 sierpnia 2022 r. turystów na dwóch kółkach czeka wędrówka do Arboretum w Zielonce, czyli do serca Puszczy Zielonki. Z Pobiedzisk pojedziemy przez Tuczno – Pławno – Kamińsko – Boduszewo – Głęboczek – Zielonkę – Bednary – Krześlice – Wronczyn – Borowo Młyn – Pobiedziska. Trasa jest długa, liczy 60 kilometrów i wymagająca, dlatego najmłodsi uczestnicy mogą liczyć nie mniej jak 13 lat.
ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW
Zgłoszenia udziału w rajdach przyjmowane będą od 26.07 do 3.08.2022r. W zgłoszeniu proszę podać datę rajdu, w którym chcecie Państwo uczestniczyć i rocznik.
REGULAMIN CYKLU RAJDÓW „ROWER NIE UZALEŻNIA”
edycja 27-28 sierpnia 2022 roku
Cykl Rajdów „Rower nie uzależnia” ma charakter turystyczno-rekreacyjny, nie jest wyścigiem, dlatego nie dopuszcza się współzawodnictwa i ścigania się na trasie rajdu.
1. ORGANIZATOR RAJDU
Pobiedziski Klub Rowerowy im. Kazimierza Nowaka z siedzibą w Wagowie, Świetlica Wiejska.
IMPREZA DOFINANSOWANA JEST ZE ŚRODKÓW MIASTA i GMINY POBIEDZISKA w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022.
2. WYDARZENIA W RAMACH CYKLU ”ROWER NIE UZALEŻNIA”
Cykl składa się z imprez, które odbędą się w następujących terminach:
25.06.2022 – „Pobiedziskie Kaziuki”,
27-28.08.2022 – „Kraina tajemnic”,
17.09.2022 – Rowerowa gra terenowa „Ludzie stąd”.
3. TRASY RAJDÓW
• „KRAINA TAJEMNIC” – 27.08.2022 Pobiedziska – Imielno – Imielenko – Dziekanowice Węglewo – Gród Pobiedziska. Długość trasy około 40 km.
„KRAINA TAJEMNIC” – 28.08.2022.
Pobiedziska – Jezioro Stęszewskie – Tuczno – Pławno – Kamińsko – Boduszewo – Głęboczek – Zielonkę – Bednary – Krześlice – Wronczyn – Borowo Młyn – Pobiedziska – 28.08.2022. Długość trasy około 60 km.
• ROWEROWA GRA TERENOWA „LUDZIE STĄD”
Pobiedziska – Promienko – Bednary – Dębogóra – Gruszczyn – Pobiedziska. Długość trasy około 45 km. *Organizatorzy zastrzegają możliwość korekty tras.
4. LIMIT MIEJSC
W każdym rajdzie uczestniczyć będzie do 50 osób.
5. PRZEWODNICTWO
Na wszystkich trasach grupę uczestników poprowadzą rowerzyści z POBIEDZISKIEGO KLUBU ROWEROWEGO im. Kazimierza Nowaka, którzy będą sprawować opiekę organizacyjną od startu do zamknięcia mety.
6. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
Zgłoszenia udziału w rajdach przyjmowane będą od 26.07. 2022 r. do 3.08.2022r. W zgłoszeniu proszę podać datę rajdu, w którym chcecie Państwo uczestniczyć i rocznik.
Za osobę zgłoszoną uznaje się osobę, która wyśle e-mail na adres: rajdy-zapisy@pobiedziska.pl, podając imię, nazwisko, wiek, rozmiar koszulki sportowej. Dzieci uczestniczą w rajdach wyłącznie pod opieką rodziców/ opiekunów prawnych. Pierwszych 50 osób, które zgłoszą chęć udziału w rajdach otrzyma potwierdzenie przyjęcia wpisu.
Każdy zgłoszony w terminie zapisów otrzymuje:
• przewodnictwo na trasach rajdowych,
• znaczek rajdowy,
• posiłek regeneracyjny na mecie,
• udział w prelekcji na temat zapobiegania uzależnieniom,
• możliwość udziału w konkursach;
7. WARUNKI UCZESTNICTWA W RAJDZIE
• Rajd odbędzie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
• Uczestnikiem rajdu może zostać osoba, która dokonała wcześniejszego zgłoszenia na adres: rajdy-zapisy@pobiedziska.pl. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
• Rajd „Rower nie uzależnia” nie stanowi wydarzenia organizowanego w jednym miejscu i czasie, w szczególności nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2171 ze zm.).
• Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.
• Uczestnicy zobowiązują się do posiadania sprawnego technicznie roweru,
wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do posiadania – we własnym zakresie – kasku ochronnego.
• Przez akceptację niniejszego regulaminu uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z rajdem.
• Przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzają się z warunkami uczestnictwa zgłaszając swoje uczestnictwo w ww. rajdzie.
• Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą uczestniczyć w rajdzie w dniu 27.08.2022 r. za zgodą rodziców/ opiekunów prawnych, jedynie pod opieką osoby dorosłej – rodzica lub
opiekuna.
• W rajdzie dnia 28.08. 2022 i 13.09. 2022 r. ze względu na dystans – 60 kilometrów najmłodsi uczestnicy mogą mieć nie mniej jak 13 lat, rocznik 2009.
• Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady zawierające wizerunek zgłoszonych
uczestników rajdu mogą być wykorzystane przez media i organizatora w celach
związanych z promocją rajdu, jak również w relacjach z imprezy (prasa, radio,
media społecznościowe, strony internetowe), na co uczestnicy zgłaszając się
wyrażają zgodę.
• Trasy będą prowadzone przez tereny leśne, łąki i drogi. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
• Uczestnicy rajdu muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze
możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
• Uczestnicy przestrzegają zasad bezpiecznego poruszania się, dostosowują się do poleceń służb bezpieczeństwem – reprezentujących Pobiedziski Klub Rowerowy im. Kazimierza Nowaka i czuwających nad bezpieczeństwem podczas rajdu. W czasie jazdy uczestnik ma na głowie sztywny kask, zapięty pod brodą.
• Wszyscy uczestnicy powinni poruszać się prawą stroną i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego. Uczestnicy powinni posiadać niezbędne umiejętności i wiedzę dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego i umiejętności poruszania się po drogach.
• Udział w rajdzie jest bezpłatny.
• Kontakt z organizatorem: 606 349 724.
8. UWAGI KOŃCOWE:
• Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany przebiegu tras.
• Osoby niepełnoletnie biorą udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej!
• Rajd odbywa się wyłącznie po wyznaczonych w terenie szlakach turystycznych.
• DBAJ O ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, W KTÓRYM PRZEBYWASZ!
• TOBIE I INNYM, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA!
• Promuj ostrożną jazdę – ZAŁÓŻ KASK OCHRONNY!
• W trakcie rajdu zakazuje się spożywania alkoholu i wszelkich innych używek!
INTERPRETACJA REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORA RAJDU.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), POBIEDZISKI KLUB ROWEROWY przekazuje informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy, jak również informuje o przysługujących uczestnikom imprezy prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Pobiedziski Klub Rowerowy (dalej: „PKR”), e-mail: pobiedziska1@onet.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Robert Domżał, e-mail: robert.domzal@pobiedziska.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są dla celów:
– związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprezy – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, ochrony przed potencjalnymi roszczeniami
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zapewnienia komunikacji z Panią/ Panem,
– informowania o innych wydarzeniach organizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust.1 lit. A RODO.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku przetwarzania realizowanego na Podstawie Pani/ Pana zgody, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą lub zostaną przekazane:
– dostawcom systemów i usług IT, z którymi współpracuje Administrator,
– podmiotom wspierającym organizację wydarzenia,
– upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w zawodach. Podanie danych w celu publikacji list startowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować brakiem publikacji danych na liście startowej. Podanie danych w celu otrzymywania informacji o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez
Administratora jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkować brakiem
otrzymywania tego typu informacji.
7. Podane dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie będą profilowane.
8. Osobom, które podały dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo sprzeciwu w zakresie wyznaczonym przepisami obowiązującego prawa.
9. Ponadto, przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
10. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 295738415_6150789621614594_4740386072145148234_n 295903724_6150789994947890_1769906362152441424_n 295646576_6150791101614446_1709992552838589574_n