Ostrzeżenie !

wschód slóńc 10.2022-0301

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w powietrzu na podstawie wyników pomiarów. Przyczynami wysokich stężeń pyłów są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

POZIOM 1

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia

średniodobowego poziomu dopuszczalnego substancji w powietrzu

 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH

Zagrożenie Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Data wystąpienia 24.02.2023 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka Od dnia 24.02.2023 r. do dnia  31.12.2023 r
Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.
Rok 2023
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Analiza wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji PMŚ za okres od 01.02.2022 r. do 31.01.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie powiatu poznańskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10: 406 590.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza: https://www.umww.pl/programy-ochrony-powietrza

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 24.02.2023 r.
Podstawa prawna –       Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 t.j.),

–       Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931).

Źródła danych Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu
Publikacja Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/15