Uwaga zmiany w obsłudze Mieszkańców !

IMG_1273

Od dnia 25 maja br. wznawiamy:

 1. działalność kasy U M i G w Pobiedziskach,
 2. obsługę interesantów w Kancelarii Podawczej w budynku urzędu.
 • Sprawy pilne i niezbędne wymagające osobistego stawiennictwa w urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym wizyty z pracownikiem.
 • Dopuszcza się odbiór dokumentów urzędowych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sposób określony przez pracownika.

Spis telefonów w załączniku

Burmistrz zaprasza interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 11.00 oraz od 15.00 do 16.00.

Sekretarz Gminy przyjmuje we wtorki od godziny 13.00 do 15.00.

Dyżury Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska oraz Sekretarza Gminy Pobiedziska realizowane będą raz w tygodniu osobiście. Ze względu na bezpieczeństwo, prosimy o wcześniejsze umówienie się telefonicznie, tel.   61 8 977 121.

Burmistrz będzie pełnił dyżur telefoniczny w każdą środę od godz. 9.00 do  11.00.

Przepraszamy za utrudnienia w obsłudze. Ograniczenia pracy urzędu wynikają z narzuconych rygorów sanitarnych.

Zasady dla Mieszkańców

W budynku urzędu obowiązują wszystkie ograniczenia i nakazy wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w szczególności:

 1. Obowiązek zakrywania ust i nosa (urząd nie zapewnia maseczek).
 2. Zachowanie bezpiecznej odległości między osobami (2 metry).
 3. Obowiązek dezynfekcji rąk środkami udostępnionymi w budynku urzędu.
 4. Interesanci kierowani są do poszczególnych komórek organizacyjnych przez pracownika w Biurze Obsługi Interesanta, po wcześniejszym zgłoszeniu przez domofon, znajdujący się przed drzwiami wejściowymi do budynku urzędu.
 5. Interesanci wnoszący pisma do budynku urzędu składają je w wyznaczonym punkcie przyjmowania korespondencji. Po złożeniu pism opuszczają budynek Urzędu.
 6. Interesanci oczekujący na załatwienie spraw, oczekują w kolejce z zachowaniem odpowiedniej odległości. Jeśli wszystkie stanowiska pracy w komórkach organizacyjnych są zajęte, następna osoba może wejść do budynku urzędu po zwolnieniu miejsca.
 7. Bezpośrednio przy stanowisku urzędniczym obsługiwana może być nie więcej niż jedna osoba.
 8. Przy okienku kasowym może przebywać 1 osoba.

Ponadto przypominamy, iż Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach od początku pandemii cały czas obsługuje interesantów w sprawach:

 1. rejestracji stanu cywilnego,
 2. wydawania dowodów osobistych
 3. rejestracji zgonów i urodzeń.
 4. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pub-licznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471).
 5. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
 6. decyzji zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

 W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej koronawirusa SARS-CoV-2, w pozostałym zakresie obowiązuje ograniczenie dostępu do pomieszczeń Urzędu. Zachęcamy do składania wszelkich podań, wniosków, pism, zapytań oraz pozostałą dokumentację za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz poczty elektronicznej na adres umig@pobiedziska.pl, poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).