Zapraszamy do dyskusji publicznej

logo

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lotniska w Bednarach, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23 grudnia 2020 r. do 20 stycznia 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odbędzie się w poniedziałek, 18.01.2021 r. o godz. 13:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość, przy wykorzystaniu aplikacji Zoom, zapewniającej możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag. Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem planu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, Zakładka: Planowanie Przestrzenne – Komunikaty,

link: https://bip.pobiedziska.pl/m,150,komunikaty.html

lub w siedzibie Urzędu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 61 8977 102, w terminie jego wyłożenia.