ZGŁOŚ PRZEDSTAWICIELA DO RADY SPORTU

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Pobiedziska
W związku z upływem VI kadencji Rady Sportu Gminy Pobiedziska prosimy o zgłaszanie delegata i kandydata na członka Rady. Zgodnie z Zarządzeniem nr VII/534/2017 w sprawie powołania Rady Sportu Gminy Pobiedziska „każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy Pobiedziska może zgłosić jednego kandydata na członka Rady Sportu”.
Zgłoszenia należy składać w kancelarii podawczej Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska, ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska w terminie do 15 września 2022 r.
Delegat zobowiązany jest przedstawić upoważnienie organizacji pozarządowej, kopię odpisu z właściwego rejestru, wyciąg z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny organizacji pozarządowej i umocowanie osób ją reprezentujących (kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem) Elektroniczny wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego nie wymaga potwierdzenia zgodności z oryginałem.
Zgodnie z Zarządzeniem Delegat nie może być jednocześnie kandydatem do Rady Sportu.
30 września o godz. 17:00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pobiedziska odbędzie się zebranie delegatów, na którym wybrani będą przedstawiciele organizacji.
W skład Rady Sportu wchodzi trzech przedstawiciele organizacji pozarządowych, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, jeden przedstawiciel Burmistrza i jeden przedstawiciel Rady Miasta i Gminy Pobiedziska.
Druk upoważnienia delegata oraz kartę zgłoszenia kandydata pobrać można pod linkiem: