Zmiany opłat za wywóz odpadów komunalnych

GOAP LOGO

Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przyjęło uchwałę w sprawie zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiany obejmują zróżnicowanie opłat w zależności od rodzaju zabudowy, dodatkowo zaproponowano wyższe niż dotychczas obciążenie tych mieszkańców, którzy nie realizują obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów. Wyeliminowana została także degresja, polegająca na zastosowaniu obniżonej stawki opłaty w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, z uwagi na fakt, że system ten okazał się nieefektywny.

Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (od 1 lipca 2019r.):

GOAP 1

Stawki opłat dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (od 1 lipca 2019r.):

GOAP 2

Według Związku Międzygminnego „GOAP” konieczność zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z kilku przyczyn. Najważniejszą z nich jest stale rosnąca ilość odbieranych i poddawanych zagospodarowaniu odpadów oraz m.in. wprowadzenie konieczności oddzielnego odbierania odpadów biodegradowalnych, co pociąga za sobą wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania. W dalszej kolejności GOAP wskazuje konieczność intensyfikacji działań w zakresie selektywnej zbiórki, w celu osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu, wynikających z przepisów prawa. Planowane jest także zwiększenie o połowę liczby punktów selektywnego gromadzenia odpadów (tzw. PSZOK-ów), ze względu na lawinowy wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj usługi.

Dotychczasowe stawki obowiązują w Związku Międzygminnym „GOAP” od 2013 roku i obecnie nie gwarantują pokrycia wszystkich kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi na terenie aglomeracji. Zmiana stawek nie pociąga za sobą konieczności składania nowych deklaracji.