Zmiany w opłatach za wywóz odpadów komunalnych na terenie Gminy Pobiedziska

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zdjęcie wyróżniające

Zmiana stawek opłat nie powoduje konieczności złożenia nowych deklaracji dla właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej prawidłowo złożyli deklarację za odpady.

Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Od początku 2022 roku Gmina Pobiedziska wystąpiła ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) i przejęła kompetencje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie.

Specyfika naszej Gminy (jej rozległość i rzadka zabudowa) oraz wpływ czynników gospodarczych i geopolitycznych, w tym kryzys ukraiński związany z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, niestabilna sytuacja społeczno – gospodarcza na terenie Polski, wysoka inflacja, nieprzewidywalny wzrost kosztów nośników energii, w tym energii elektrycznej, gazu ziemnego i paliwa spowodowały, iż aktualnie obowiązujące stawki w Gminie Pobiedziska nie są wystarczające by pokryć koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Obecnie Gmina jest w trakcie procedury przetargowej na obsługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rok 2023 oraz na rok 2024,  zostały złożone trzy oferty przetargowe, w tym najkorzystniejsza (najtańsza) jest oferta dotychczasowego wykonawcy. Zaoferowana kwota jest powyżej zaplanowanych środków, które można przeznaczyć na to zadanie biorąc pod uwagę dochody przy obecnie obowiązujących stawkach.

Zgodnie z zapisami ustawowymi, system ten musi się sam bilansować, co zmusza nas do podniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zarówno od mieszkańców, jak i nieruchomości niezamieszkanych, czyli firm oraz działek rekreacyjnych. Ustawa reguluje górną stawkę, jaką może uchwalić Rada Gminy, która jest zależna od publikowanego co roku przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem. Opublikowany w tym roku przeciętny dochód rozporządzalny na jedną osobę ogółem za rok 2021 wynosi 2061,93 zł, co daje gminie możliwość ustalenia maksymalnej stawki opłaty na poziomie 41,23 zł miesięcznie od osoby oraz 26,80 zł za odbiór pojemnika lub worka o pojemności 120 l z nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne oraz 206,19 zł rocznie od domku rekreacyjnego .

Rada Miejska Gminy Pobiedziska przyjęła na Sesji w dniu 12 września 2022 r. następujące stawki na poziomie niższym, niż przewidziane przepisami prawa, ale pozwalające urealnić koszty ponoszone przez Gminę w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych:

 Stawki opłat dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (od 1 listopada 2022 r.):

Tabelka odpady 02

Tabelka odpady 01