Pierwsze kroki

Zakup gruntu Agencji Nieruchomości Rolnych / Ground buy from The State Treasure Agency of Agricultural Immovables:

 1. złożenie wniosku o wykup gruntu – 7 dni / Depositing of conclusion about redemption of ground – 7 days
 2. ogłoszenie o przetargu na wycenę gruntu – 40 dni / Announcement about bid on pricing of ground – 40 days
 3. wykonanie wyceny gruntu – 14 dni / Execution of pricing of ground – 14 days
 4. zatwierdzenie wyceny w głównej siedzibie ANR w Warszawie – do 60 dni / Contention of pricing in main headquarters in Warsaw for 60 days
 5. wykaz nieruchomości do sprzedaży – 30 dni / List of estate for sale – 30 days
 6. ogłoszenie o przetargu – 14 dni / Announcement about bid – 14 days
 7. zatwierdzenie przetargu w głównej siedzibie ANR w Warszawie – do 14 dni / Contention of bid in main headquarters in Warsaw for 14 days
 8. akt notarialny – do 14 dni / Notarial act for 14 days

Część projektowa / Projekt worship

 1. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1 dzień / Winding of resolution with plan – 1 day
 2. część projektowa na podstawie planu, uzyskanie warunków przyłączenia mediów, decyzja na zjazd na drogę gminną oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę (projektant określa czas w zależności od opracowania projektu) / Project part on base of condition, planner composes project on base of plan and he gets conditions includes, decision on rally from way and other agreements to get obtainment of permit on structure (planner defines time to elaboration)

Uzyskanie pozwolenia na budowę / Obtainment of permit on structure:

 1. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z załącznikami i otrzymanie pozwolenia na budowę – do 65 dni / Depositing of conclusion about permit on structure along with enclosures and being empowered structure – up to 65 days