Ulgi dla inwestorów

Stawki podatkowe w gminie Pobiedziska / Tax rates in Pobiedziska Community:

  • pierwszym roku istnienia obowiązku podatkowego / In first year of existence of tax duty
a. dla kondygnacji o wysokości do 5 m 9,00 zł/m2 powierzchni użytkowej / For storey about heigh for 5 m 9,00 zł/m2 useful area
b. dla kondygnacji o wysokości powyżej 5 m 11,00 zł/m2 powierzchni użytkowej / For storey about height 5 m 11,00 over useful area zł/m2

  • w drugim roku istnienia obowiązku podatkowego / In second year of existence of tax duty
a. dla kondygnacji o wysokości do 5 m 11,00 zł/m2 powierzchni użytkowej / For storey about heigh for 5 m 11,00 zł/m2 useful area
b. dla kondygnacji o wysokości powyżej 5 m 13,00 zł/m2 powierzchni użytkowej / For storey about height 5 m 13,00 over useful area zł/m2

  • w trzecim roku istnienie obowiązku podatkowego / In third year of existence of tax duty
a. dla kondygnacji o wysokości do 5 m 13,00 zł/m2 powierzchni użytkowej / For storey about heigh for 5 m 13,00 zł/m2 useful area
b. dla kondygnacji o wysokości powyżej 5 m 15,00 zł/m2 powierzchni użytkowej / For storey about height 5 m 15,00 over useful area zł/m2

  • w czwartym roku istnienia obowiązku podatkowego / In fourth year of existence of tax duty
a. dla kondygnacji o wysokości do 5 m 15,00 zł/m2 powierzchni użytkowej / For storey about heigh for 5 m 15,00 zł/m2 useful area
b. dla kondygnacji o wysokości powyżej 5 m 17,00 zł/m2 powierzchni użytkowej / For storey about height 5 m 17,00 over useful area zł/m2

Ustala się następujące stawki dla nowo wybudowanych budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których użytkowanie rozpoczęto po dniu 1 stycznia 2006 roku
a) w pierwszym roku istnienia obowiązku podatkowego:1,2 % wartości budowli
b) w drugim roku istnienia obowiązku podatkowego: 1,4 % wartości budowli
c) w trzecim roku istnienia obowiązku podatkowego: 1,6% wartości budowli
d) w czwartym roku istnienia obowiązku podatkowego: 1,8% wartości budowli

W przypadku korzystania z pomocy de minimis, przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych tytułów pomocy publicznej gminy Pobiedziska.

Ulga podatkowa, o których mowa powyżej stanowi pomoc de minimis i ma zastosowanie tylko do „pomocy przejrzystej”, o której mowa w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku. Za pomoc de minimis uznaje się różnicę między podstawową stawką podatku od nieruchomości określoną w odrębnej uchwale określającej wysokość stawek podatkowych na dany rok podatkowy a stawkami preferencyjnymi ustalonymi w przedmiotowej uchwale.

Uchwała Nr XXVIII/349/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie: ulgi podatkowej w zakresie stawek podatkowych w podatku od nieruchomości oraz przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców”.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz wodociągów.