Informacje dla mieszkańców Informacje dla inwestorów Informacje dla turystów

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY FERMY BROJLERÓW KURZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŁATKA

2014-09-29 15:40:18


W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pobiedziska opublikowane zostało Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska informujące strony o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji (zobacz treść).


czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY FERMY BROJLERÓW KURZYCH W MIEJSCOWOŚCI KOŁATKA

2014-09-24 14:38:08


Informujemy, że w dniu 24.09.2014 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, odmawiające uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych w m. Kołatka gm. Pobiedziska na działce nr 83/3, 83/6 oraz 83/4 obręb Kołata.  
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach zamieszczone zostało zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu ww. postanowienia (zobacz treść).


czytaj więcej

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO BUDOWY ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W MIEJSCOWOŚCI POLSKA WIEŚ

2014-09-23 16:00:17


Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach zamieszczona została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr ROŚ.6220.42.2012.MW z dnia 23.09.2014r. odmawiająca zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie nowoczesnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Polska Wieś na terenie działek nr 28/1, 28/2, 29, 30, gmina Pobiedziska” (zobacz treść) oraz opublikowane zostało zawiadomienie-obwieszczenie informujące o wydaniu przedmiotowej decyzji (zobacz treść).  
 czytaj więcej

Konsultacje społeczne

2014-09-22 12:20:55


Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2014r., poz. 1118) do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pobiedziska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

Konsultacje trwają od 22.09.2014r. do 02.10.2014r. włącznie. W tym terminie można zgłaszać w siedzibie Urzędu pisemne uwagi w sprawie Programu (zgodnie z uchwałą nr LXI/606/10 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 października 2010 r.). Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska przedstawia Radzie Miejskiej Gminy Pobiedziska.
 


czytaj więcej

OGŁOSZENIE - L Sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

2014-09-19 09:46:11


L Sesja Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska odbędzie się dnia 25 września 2014r o godz. 16.00- sala sesyjna, Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska, ul.Kościuszki 4

Tematem sesji jest "Bezpieczeństwo na terenie gminy Pobiedziska".

zobacz porządek obrad


czytaj więcej


Jarmark Piastowski 2014


Spotkanie z M. Dutkiewiczem

Spotkanie Noworoczne 2014